ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرشید رحیمی بشر، محمود ثالثی، فاطمه الحانی، (1398). مروری بر 15 سال کاربرد مدل توانمندسازی خانواده محور بر پیامدهای بیماری های حاد و مزمن، مجله طب نظامی، 21(4)، 325-341. magiran.com/p2030269
Farshid Rahimibashar, Mahmood Salesi, Fatemah Alhani, (2019). A review of 15 years application the family centered empowerment model on the consequences of acute and chronic Diseases, Journal of Military Medicine, 21(4), 325-341. magiran.com/p2030269
فرشید رحیمی بشر، محمود ثالثی، فاطمه الحانی، مروری بر 15 سال کاربرد مدل توانمندسازی خانواده محور بر پیامدهای بیماری های حاد و مزمن. مجله طب نظامی، 1398؛ 21(4): 325-341. magiran.com/p2030269
Farshid Rahimibashar, Mahmood Salesi, Fatemah Alhani, A review of 15 years application the family centered empowerment model on the consequences of acute and chronic Diseases, Journal of Military Medicine, 2019; 21(4): 325-341. magiran.com/p2030269
فرشید رحیمی بشر، محمود ثالثی، فاطمه الحانی، "مروری بر 15 سال کاربرد مدل توانمندسازی خانواده محور بر پیامدهای بیماری های حاد و مزمن"، مجله طب نظامی 21، شماره 4 (1398): 325-341. magiran.com/p2030269
Farshid Rahimibashar, Mahmood Salesi, Fatemah Alhani, "A review of 15 years application the family centered empowerment model on the consequences of acute and chronic Diseases", Journal of Military Medicine 21, no.4 (2019): 325-341. magiran.com/p2030269
فرشید رحیمی بشر، محمود ثالثی، فاطمه الحانی، (1398). 'مروری بر 15 سال کاربرد مدل توانمندسازی خانواده محور بر پیامدهای بیماری های حاد و مزمن'، مجله طب نظامی، 21(4)، صص.325-341. magiran.com/p2030269
Farshid Rahimibashar, Mahmood Salesi, Fatemah Alhani, (2019). 'A review of 15 years application the family centered empowerment model on the consequences of acute and chronic Diseases', Journal of Military Medicine, 21(4), pp.325-341. magiran.com/p2030269
فرشید رحیمی بشر؛ محمود ثالثی؛ فاطمه الحانی. "مروری بر 15 سال کاربرد مدل توانمندسازی خانواده محور بر پیامدهای بیماری های حاد و مزمن". مجله طب نظامی، 21 ،4 ، 1398، 325-341. magiran.com/p2030269
Farshid Rahimibashar; Mahmood Salesi; Fatemah Alhani. "A review of 15 years application the family centered empowerment model on the consequences of acute and chronic Diseases", Journal of Military Medicine, 21, 4, 2019, 325-341. magiran.com/p2030269
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال