ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ثریا رضایی، علی اصغر صفایی، نیلوفر محمدزاده، (1398). الزامات طراحی یک سامانه پتوی هوشمند پوشیدنی برای پایش بیماران در آمبولانس، مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی، 6(2)، 90-100. magiran.com/p2030292
Sorayya Rezayi, Ali Asghar Safaei, Niloofar Mohammadzadeh, (2019). Requirements for Designing a Wearable Smart Blanket System for Monitoring Patients in Ambulance, Journal of Health and Biomedical Informatics, 6(2), 90-100. magiran.com/p2030292
ثریا رضایی، علی اصغر صفایی، نیلوفر محمدزاده، الزامات طراحی یک سامانه پتوی هوشمند پوشیدنی برای پایش بیماران در آمبولانس. مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی، 1398؛ 6(2): 90-100. magiran.com/p2030292
Sorayya Rezayi, Ali Asghar Safaei, Niloofar Mohammadzadeh, Requirements for Designing a Wearable Smart Blanket System for Monitoring Patients in Ambulance, Journal of Health and Biomedical Informatics, 2019; 6(2): 90-100. magiran.com/p2030292
ثریا رضایی، علی اصغر صفایی، نیلوفر محمدزاده، "الزامات طراحی یک سامانه پتوی هوشمند پوشیدنی برای پایش بیماران در آمبولانس"، مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی 6، شماره 2 (1398): 90-100. magiran.com/p2030292
Sorayya Rezayi, Ali Asghar Safaei, Niloofar Mohammadzadeh, "Requirements for Designing a Wearable Smart Blanket System for Monitoring Patients in Ambulance", Journal of Health and Biomedical Informatics 6, no.2 (2019): 90-100. magiran.com/p2030292
ثریا رضایی، علی اصغر صفایی، نیلوفر محمدزاده، (1398). 'الزامات طراحی یک سامانه پتوی هوشمند پوشیدنی برای پایش بیماران در آمبولانس'، مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی، 6(2)، صص.90-100. magiran.com/p2030292
Sorayya Rezayi, Ali Asghar Safaei, Niloofar Mohammadzadeh, (2019). 'Requirements for Designing a Wearable Smart Blanket System for Monitoring Patients in Ambulance', Journal of Health and Biomedical Informatics, 6(2), pp.90-100. magiran.com/p2030292
ثریا رضایی؛ علی اصغر صفایی؛ نیلوفر محمدزاده. "الزامات طراحی یک سامانه پتوی هوشمند پوشیدنی برای پایش بیماران در آمبولانس". مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی، 6 ،2 ، 1398، 90-100. magiran.com/p2030292
Sorayya Rezayi; Ali Asghar Safaei; Niloofar Mohammadzadeh. "Requirements for Designing a Wearable Smart Blanket System for Monitoring Patients in Ambulance", Journal of Health and Biomedical Informatics, 6, 2, 2019, 90-100. magiran.com/p2030292
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال