ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احسان آقایی نژاد، رمضان تیموری ، علی ریاحی، (1398). مدل ترکیبی تشخیص ناهنجاری های قلبی با استفاده از پردازش صداهای قلب، مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی، 6(2)، 101-110. magiran.com/p2030293
Ehsan Aghaenjad, Ramazan Taimourei Yanesary, Ali Ryahi, (2019). A Hybrid Model of Heart Anomalies Detection by Processing Heart Sounds, Journal of Health and Biomedical Informatics, 6(2), 101-110. magiran.com/p2030293
احسان آقایی نژاد، رمضان تیموری ، علی ریاحی، مدل ترکیبی تشخیص ناهنجاری های قلبی با استفاده از پردازش صداهای قلب. مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی، 1398؛ 6(2): 101-110. magiran.com/p2030293
Ehsan Aghaenjad, Ramazan Taimourei Yanesary, Ali Ryahi, A Hybrid Model of Heart Anomalies Detection by Processing Heart Sounds, Journal of Health and Biomedical Informatics, 2019; 6(2): 101-110. magiran.com/p2030293
احسان آقایی نژاد، رمضان تیموری ، علی ریاحی، "مدل ترکیبی تشخیص ناهنجاری های قلبی با استفاده از پردازش صداهای قلب"، مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی 6، شماره 2 (1398): 101-110. magiran.com/p2030293
Ehsan Aghaenjad, Ramazan Taimourei Yanesary, Ali Ryahi, "A Hybrid Model of Heart Anomalies Detection by Processing Heart Sounds", Journal of Health and Biomedical Informatics 6, no.2 (2019): 101-110. magiran.com/p2030293
احسان آقایی نژاد، رمضان تیموری ، علی ریاحی، (1398). 'مدل ترکیبی تشخیص ناهنجاری های قلبی با استفاده از پردازش صداهای قلب'، مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی، 6(2)، صص.101-110. magiran.com/p2030293
Ehsan Aghaenjad, Ramazan Taimourei Yanesary, Ali Ryahi, (2019). 'A Hybrid Model of Heart Anomalies Detection by Processing Heart Sounds', Journal of Health and Biomedical Informatics, 6(2), pp.101-110. magiran.com/p2030293
احسان آقایی نژاد؛ رمضان تیموری ؛ علی ریاحی. "مدل ترکیبی تشخیص ناهنجاری های قلبی با استفاده از پردازش صداهای قلب". مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی، 6 ،2 ، 1398، 101-110. magiran.com/p2030293
Ehsan Aghaenjad; Ramazan Taimourei Yanesary; Ali Ryahi. "A Hybrid Model of Heart Anomalies Detection by Processing Heart Sounds", Journal of Health and Biomedical Informatics, 6, 2, 2019, 101-110. magiran.com/p2030293
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال