ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدحسین مهرالحسنی، لیلا والی، مهتاب قنبرنژاد، حمید معین، (1398). بررسی زمان انتظار بیماران مراجعه کننده به بخش ترمیمی کلینیک دانشکده دندانپزشکی با استفاده از رویکرد شش سیگما، مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی، 6(2)، 131-139. magiran.com/p2030296
Mohammad Hossein Mehrolhassani, Leila Vali, Mahtab Ghanbarnejad, Hamid Moein, (2019). Evaluation of the Client Patients Waiting Time in Referral Restorative Dentistry Department of Dental Clinic Using Six Sigma Model, Journal of Health and Biomedical Informatics, 6(2), 131-139. magiran.com/p2030296
محمدحسین مهرالحسنی، لیلا والی، مهتاب قنبرنژاد، حمید معین، بررسی زمان انتظار بیماران مراجعه کننده به بخش ترمیمی کلینیک دانشکده دندانپزشکی با استفاده از رویکرد شش سیگما. مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی، 1398؛ 6(2): 131-139. magiran.com/p2030296
Mohammad Hossein Mehrolhassani, Leila Vali, Mahtab Ghanbarnejad, Hamid Moein, Evaluation of the Client Patients Waiting Time in Referral Restorative Dentistry Department of Dental Clinic Using Six Sigma Model, Journal of Health and Biomedical Informatics, 2019; 6(2): 131-139. magiran.com/p2030296
محمدحسین مهرالحسنی، لیلا والی، مهتاب قنبرنژاد، حمید معین، "بررسی زمان انتظار بیماران مراجعه کننده به بخش ترمیمی کلینیک دانشکده دندانپزشکی با استفاده از رویکرد شش سیگما"، مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی 6، شماره 2 (1398): 131-139. magiran.com/p2030296
Mohammad Hossein Mehrolhassani, Leila Vali, Mahtab Ghanbarnejad, Hamid Moein, "Evaluation of the Client Patients Waiting Time in Referral Restorative Dentistry Department of Dental Clinic Using Six Sigma Model", Journal of Health and Biomedical Informatics 6, no.2 (2019): 131-139. magiran.com/p2030296
محمدحسین مهرالحسنی، لیلا والی، مهتاب قنبرنژاد، حمید معین، (1398). 'بررسی زمان انتظار بیماران مراجعه کننده به بخش ترمیمی کلینیک دانشکده دندانپزشکی با استفاده از رویکرد شش سیگما'، مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی، 6(2)، صص.131-139. magiran.com/p2030296
Mohammad Hossein Mehrolhassani, Leila Vali, Mahtab Ghanbarnejad, Hamid Moein, (2019). 'Evaluation of the Client Patients Waiting Time in Referral Restorative Dentistry Department of Dental Clinic Using Six Sigma Model', Journal of Health and Biomedical Informatics, 6(2), pp.131-139. magiran.com/p2030296
محمدحسین مهرالحسنی؛ لیلا والی؛ مهتاب قنبرنژاد؛ حمید معین. "بررسی زمان انتظار بیماران مراجعه کننده به بخش ترمیمی کلینیک دانشکده دندانپزشکی با استفاده از رویکرد شش سیگما". مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی، 6 ،2 ، 1398، 131-139. magiran.com/p2030296
Mohammad Hossein Mehrolhassani; Leila Vali; Mahtab Ghanbarnejad; Hamid Moein. "Evaluation of the Client Patients Waiting Time in Referral Restorative Dentistry Department of Dental Clinic Using Six Sigma Model", Journal of Health and Biomedical Informatics, 6, 2, 2019, 131-139. magiran.com/p2030296
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال