ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
غلام رضا کریمی، محمد مهدی رنجبر، سجاد یزدان ستاد، نائب علی احمدی، (1398). آنالیز و طراحی پیشرفته واکسن کبرا (آنتی ژن وسیع الطیف بهینه شده با روش های محاسباتی) برای پروتئین Bm86 معدی کنه های آنولاتوس و میکروپولوس جنس ریپی سفالوس، مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی، 6(2)، 140-151. magiran.com/p2030297
Gholamreza Karimi, Mohammad Mehdi Ranjbar, Naebali Ahmadi, Sajjad Yazdansetad, (2019). Analysis and Professional Designing of COBRA (Computationally Optimized Broadly Reactive Antigen) Vaccine for Bm86 midgut Protein of R. microplus and R. annulatus Ticks, Journal of Health and Biomedical Informatics, 6(2), 140-151. magiran.com/p2030297
غلام رضا کریمی، محمد مهدی رنجبر، سجاد یزدان ستاد، نائب علی احمدی، آنالیز و طراحی پیشرفته واکسن کبرا (آنتی ژن وسیع الطیف بهینه شده با روش های محاسباتی) برای پروتئین Bm86 معدی کنه های آنولاتوس و میکروپولوس جنس ریپی سفالوس. مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی، 1398؛ 6(2): 140-151. magiran.com/p2030297
Gholamreza Karimi, Mohammad Mehdi Ranjbar, Naebali Ahmadi, Sajjad Yazdansetad, Analysis and Professional Designing of COBRA (Computationally Optimized Broadly Reactive Antigen) Vaccine for Bm86 midgut Protein of R. microplus and R. annulatus Ticks, Journal of Health and Biomedical Informatics, 2019; 6(2): 140-151. magiran.com/p2030297
غلام رضا کریمی، محمد مهدی رنجبر، سجاد یزدان ستاد، نائب علی احمدی، "آنالیز و طراحی پیشرفته واکسن کبرا (آنتی ژن وسیع الطیف بهینه شده با روش های محاسباتی) برای پروتئین Bm86 معدی کنه های آنولاتوس و میکروپولوس جنس ریپی سفالوس"، مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی 6، شماره 2 (1398): 140-151. magiran.com/p2030297
Gholamreza Karimi, Mohammad Mehdi Ranjbar, Naebali Ahmadi, Sajjad Yazdansetad, "Analysis and Professional Designing of COBRA (Computationally Optimized Broadly Reactive Antigen) Vaccine for Bm86 midgut Protein of R. microplus and R. annulatus Ticks", Journal of Health and Biomedical Informatics 6, no.2 (2019): 140-151. magiran.com/p2030297
غلام رضا کریمی، محمد مهدی رنجبر، سجاد یزدان ستاد، نائب علی احمدی، (1398). 'آنالیز و طراحی پیشرفته واکسن کبرا (آنتی ژن وسیع الطیف بهینه شده با روش های محاسباتی) برای پروتئین Bm86 معدی کنه های آنولاتوس و میکروپولوس جنس ریپی سفالوس'، مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی، 6(2)، صص.140-151. magiran.com/p2030297
Gholamreza Karimi, Mohammad Mehdi Ranjbar, Naebali Ahmadi, Sajjad Yazdansetad, (2019). 'Analysis and Professional Designing of COBRA (Computationally Optimized Broadly Reactive Antigen) Vaccine for Bm86 midgut Protein of R. microplus and R. annulatus Ticks', Journal of Health and Biomedical Informatics, 6(2), pp.140-151. magiran.com/p2030297
غلام رضا کریمی؛ محمد مهدی رنجبر؛ سجاد یزدان ستاد؛ نائب علی احمدی. "آنالیز و طراحی پیشرفته واکسن کبرا (آنتی ژن وسیع الطیف بهینه شده با روش های محاسباتی) برای پروتئین Bm86 معدی کنه های آنولاتوس و میکروپولوس جنس ریپی سفالوس". مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی، 6 ،2 ، 1398، 140-151. magiran.com/p2030297
Gholamreza Karimi; Mohammad Mehdi Ranjbar; Naebali Ahmadi; Sajjad Yazdansetad. "Analysis and Professional Designing of COBRA (Computationally Optimized Broadly Reactive Antigen) Vaccine for Bm86 midgut Protein of R. microplus and R. annulatus Ticks", Journal of Health and Biomedical Informatics, 6, 2, 2019, 140-151. magiran.com/p2030297
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال