ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه شیراوند، وحید ولی پور ، مهدی عباسی، (1398). تاثیر 8 هفته تمرین HICT بر سطوح سرمی کاتالاز، مالون دی آلدئید و حداکثر اکسیژن مصرفی زنان نجات یافته از سرطان پستان: کارآزمایی بالینی تصادفی شده، دو ماهنامه فیض، 23(4)، 398-406. magiran.com/p2030312
Fatemeh Shiravand, Vahid Valipour, Mahdi Abbasi, (2019). The effect of 8 weeks of HICT training on serum levels of catalase, malondialdehyde and maximal oxygen consumption in breast cancer survivors: Randomized clinical trial, Feyz, 23(4), 398-406. magiran.com/p2030312
فاطمه شیراوند، وحید ولی پور ، مهدی عباسی، تاثیر 8 هفته تمرین HICT بر سطوح سرمی کاتالاز، مالون دی آلدئید و حداکثر اکسیژن مصرفی زنان نجات یافته از سرطان پستان: کارآزمایی بالینی تصادفی شده. دو ماهنامه فیض، 1398؛ 23(4): 398-406. magiran.com/p2030312
Fatemeh Shiravand, Vahid Valipour, Mahdi Abbasi, The effect of 8 weeks of HICT training on serum levels of catalase, malondialdehyde and maximal oxygen consumption in breast cancer survivors: Randomized clinical trial, Feyz, 2019; 23(4): 398-406. magiran.com/p2030312
فاطمه شیراوند، وحید ولی پور ، مهدی عباسی، "تاثیر 8 هفته تمرین HICT بر سطوح سرمی کاتالاز، مالون دی آلدئید و حداکثر اکسیژن مصرفی زنان نجات یافته از سرطان پستان: کارآزمایی بالینی تصادفی شده"، دو ماهنامه فیض 23، شماره 4 (1398): 398-406. magiran.com/p2030312
Fatemeh Shiravand, Vahid Valipour, Mahdi Abbasi, "The effect of 8 weeks of HICT training on serum levels of catalase, malondialdehyde and maximal oxygen consumption in breast cancer survivors: Randomized clinical trial", Feyz 23, no.4 (2019): 398-406. magiran.com/p2030312
فاطمه شیراوند، وحید ولی پور ، مهدی عباسی، (1398). 'تاثیر 8 هفته تمرین HICT بر سطوح سرمی کاتالاز، مالون دی آلدئید و حداکثر اکسیژن مصرفی زنان نجات یافته از سرطان پستان: کارآزمایی بالینی تصادفی شده'، دو ماهنامه فیض، 23(4)، صص.398-406. magiran.com/p2030312
Fatemeh Shiravand, Vahid Valipour, Mahdi Abbasi, (2019). 'The effect of 8 weeks of HICT training on serum levels of catalase, malondialdehyde and maximal oxygen consumption in breast cancer survivors: Randomized clinical trial', Feyz, 23(4), pp.398-406. magiran.com/p2030312
فاطمه شیراوند؛ وحید ولی پور ؛ مهدی عباسی. "تاثیر 8 هفته تمرین HICT بر سطوح سرمی کاتالاز، مالون دی آلدئید و حداکثر اکسیژن مصرفی زنان نجات یافته از سرطان پستان: کارآزمایی بالینی تصادفی شده". دو ماهنامه فیض، 23 ،4 ، 1398، 398-406. magiran.com/p2030312
Fatemeh Shiravand; Vahid Valipour; Mahdi Abbasi. "The effect of 8 weeks of HICT training on serum levels of catalase, malondialdehyde and maximal oxygen consumption in breast cancer survivors: Randomized clinical trial", Feyz, 23, 4, 2019, 398-406. magiran.com/p2030312
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال