ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد ملکی پویا، بهرام عابدی، محمدرضا پالیزوان، عباس صارمی، (1398). تاثیر یک دوره برنامه تمرینی هوازی فزاینده در بهبود وضعیت آنژیوژنز و تعادل در فاکتورهای رشد عروق اندوتلیال و اندوستاتین در موش های صحرایی نر مبتلا به انفارکتوس میوکارد، مجله فیض، 23(4)، 407-414. magiran.com/p2030313
Mohammad Malekipoya, Bahra Abedi, Mohammad Reza Palizvan, Abbas Saremi, (2019). Effect of an incremental aerobic training program on improving angiogenesis and balance in vascular endothelial growth factor and endostatinic in male rats with myocardial infarction, Feyz, 23(4), 407-414. magiran.com/p2030313
محمد ملکی پویا، بهرام عابدی، محمدرضا پالیزوان، عباس صارمی، تاثیر یک دوره برنامه تمرینی هوازی فزاینده در بهبود وضعیت آنژیوژنز و تعادل در فاکتورهای رشد عروق اندوتلیال و اندوستاتین در موش های صحرایی نر مبتلا به انفارکتوس میوکارد. مجله فیض، 1398؛ 23(4): 407-414. magiran.com/p2030313
Mohammad Malekipoya, Bahra Abedi, Mohammad Reza Palizvan, Abbas Saremi, Effect of an incremental aerobic training program on improving angiogenesis and balance in vascular endothelial growth factor and endostatinic in male rats with myocardial infarction, Feyz, 2019; 23(4): 407-414. magiran.com/p2030313
محمد ملکی پویا، بهرام عابدی، محمدرضا پالیزوان، عباس صارمی، "تاثیر یک دوره برنامه تمرینی هوازی فزاینده در بهبود وضعیت آنژیوژنز و تعادل در فاکتورهای رشد عروق اندوتلیال و اندوستاتین در موش های صحرایی نر مبتلا به انفارکتوس میوکارد"، مجله فیض 23، شماره 4 (1398): 407-414. magiran.com/p2030313
Mohammad Malekipoya, Bahra Abedi, Mohammad Reza Palizvan, Abbas Saremi, "Effect of an incremental aerobic training program on improving angiogenesis and balance in vascular endothelial growth factor and endostatinic in male rats with myocardial infarction", Feyz 23, no.4 (2019): 407-414. magiran.com/p2030313
محمد ملکی پویا، بهرام عابدی، محمدرضا پالیزوان، عباس صارمی، (1398). 'تاثیر یک دوره برنامه تمرینی هوازی فزاینده در بهبود وضعیت آنژیوژنز و تعادل در فاکتورهای رشد عروق اندوتلیال و اندوستاتین در موش های صحرایی نر مبتلا به انفارکتوس میوکارد'، مجله فیض، 23(4)، صص.407-414. magiran.com/p2030313
Mohammad Malekipoya, Bahra Abedi, Mohammad Reza Palizvan, Abbas Saremi, (2019). 'Effect of an incremental aerobic training program on improving angiogenesis and balance in vascular endothelial growth factor and endostatinic in male rats with myocardial infarction', Feyz, 23(4), pp.407-414. magiran.com/p2030313
محمد ملکی پویا؛ بهرام عابدی؛ محمدرضا پالیزوان؛ عباس صارمی. "تاثیر یک دوره برنامه تمرینی هوازی فزاینده در بهبود وضعیت آنژیوژنز و تعادل در فاکتورهای رشد عروق اندوتلیال و اندوستاتین در موش های صحرایی نر مبتلا به انفارکتوس میوکارد". مجله فیض، 23 ،4 ، 1398، 407-414. magiran.com/p2030313
Mohammad Malekipoya; Bahra Abedi; Mohammad Reza Palizvan; Abbas Saremi. "Effect of an incremental aerobic training program on improving angiogenesis and balance in vascular endothelial growth factor and endostatinic in male rats with myocardial infarction", Feyz, 23, 4, 2019, 407-414. magiran.com/p2030313
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال