ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیر سالاری، دلاله خصوصی، کامران اسدی، علی بهاری خرم، (1397). بررسی فراوانی انواع تومورهای خوش‎خیم استخوانی و عوامل مرتبط با آن در بازه زمانی ده ساله در بیماران مراجعه‎کننده به بخش‎های ارتوپدی بیمارستان پورسینای رشت، مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران، 17(1)، 14-19. magiran.com/p2030319
Amir Salari, Dalaleh Khosoosi, Kamran Asadi, Ali Bahari, Khorram, (2019). Frequency of Benign Bone Tumor Referred to a Teaching Hospital in Northern Iran, Iranian Journal of Orthopaedic Surgery, 17(1), 14-19. magiran.com/p2030319
امیر سالاری، دلاله خصوصی، کامران اسدی، علی بهاری خرم، بررسی فراوانی انواع تومورهای خوش‎خیم استخوانی و عوامل مرتبط با آن در بازه زمانی ده ساله در بیماران مراجعه‎کننده به بخش‎های ارتوپدی بیمارستان پورسینای رشت. مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران، 1397؛ 17(1): 14-19. magiran.com/p2030319
Amir Salari, Dalaleh Khosoosi, Kamran Asadi, Ali Bahari, Khorram, Frequency of Benign Bone Tumor Referred to a Teaching Hospital in Northern Iran, Iranian Journal of Orthopaedic Surgery, 2019; 17(1): 14-19. magiran.com/p2030319
امیر سالاری، دلاله خصوصی، کامران اسدی، علی بهاری خرم، "بررسی فراوانی انواع تومورهای خوش‎خیم استخوانی و عوامل مرتبط با آن در بازه زمانی ده ساله در بیماران مراجعه‎کننده به بخش‎های ارتوپدی بیمارستان پورسینای رشت"، مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران 17، شماره 1 (1397): 14-19. magiran.com/p2030319
Amir Salari, Dalaleh Khosoosi, Kamran Asadi, Ali Bahari, Khorram, "Frequency of Benign Bone Tumor Referred to a Teaching Hospital in Northern Iran", Iranian Journal of Orthopaedic Surgery 17, no.1 (2019): 14-19. magiran.com/p2030319
امیر سالاری، دلاله خصوصی، کامران اسدی، علی بهاری خرم، (1397). 'بررسی فراوانی انواع تومورهای خوش‎خیم استخوانی و عوامل مرتبط با آن در بازه زمانی ده ساله در بیماران مراجعه‎کننده به بخش‎های ارتوپدی بیمارستان پورسینای رشت'، مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران، 17(1)، صص.14-19. magiran.com/p2030319
Amir Salari, Dalaleh Khosoosi, Kamran Asadi, Ali Bahari, Khorram, (2019). 'Frequency of Benign Bone Tumor Referred to a Teaching Hospital in Northern Iran', Iranian Journal of Orthopaedic Surgery, 17(1), pp.14-19. magiran.com/p2030319
امیر سالاری؛ دلاله خصوصی؛ کامران اسدی؛ علی بهاری خرم. "بررسی فراوانی انواع تومورهای خوش‎خیم استخوانی و عوامل مرتبط با آن در بازه زمانی ده ساله در بیماران مراجعه‎کننده به بخش‎های ارتوپدی بیمارستان پورسینای رشت". مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران، 17 ،1 ، 1397، 14-19. magiran.com/p2030319
Amir Salari; Dalaleh Khosoosi; Kamran Asadi; Ali Bahari; Khorram. "Frequency of Benign Bone Tumor Referred to a Teaching Hospital in Northern Iran", Iranian Journal of Orthopaedic Surgery, 17, 1, 2019, 14-19. magiran.com/p2030319
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال