ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرح ناز خواجه نصیری، شهلا خسروی، معصومه خیرخواه، جمشید حاجتی، مریم اکبری، (1398). فرایند بازنگری برنامه های آموزشی در دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه ، بهداشت و تخصصی، فصلنامه طب و تزکیه، 28(2)، 1-9. magiran.com/p2030551
Farahnaz Khaje Nasiri, Shahla Khosravi , Masomeh Kheirkhah, Jamshid Hajati, Maryam Akbari, (2019). The process of reviewing educational programs in the Secretariat of the Council for Basic Science, Health and Specialty Education, Teb va Tazkiyeh, 28(2), 1-9. magiran.com/p2030551
فرح ناز خواجه نصیری، شهلا خسروی، معصومه خیرخواه، جمشید حاجتی، مریم اکبری، فرایند بازنگری برنامه های آموزشی در دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه ، بهداشت و تخصصی. فصلنامه طب و تزکیه، 1398؛ 28(2): 1-9. magiran.com/p2030551
Farahnaz Khaje Nasiri, Shahla Khosravi , Masomeh Kheirkhah, Jamshid Hajati, Maryam Akbari, The process of reviewing educational programs in the Secretariat of the Council for Basic Science, Health and Specialty Education, Teb va Tazkiyeh, 2019; 28(2): 1-9. magiran.com/p2030551
فرح ناز خواجه نصیری، شهلا خسروی، معصومه خیرخواه، جمشید حاجتی، مریم اکبری، "فرایند بازنگری برنامه های آموزشی در دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه ، بهداشت و تخصصی"، فصلنامه طب و تزکیه 28، شماره 2 (1398): 1-9. magiran.com/p2030551
Farahnaz Khaje Nasiri, Shahla Khosravi , Masomeh Kheirkhah, Jamshid Hajati, Maryam Akbari, "The process of reviewing educational programs in the Secretariat of the Council for Basic Science, Health and Specialty Education", Teb va Tazkiyeh 28, no.2 (2019): 1-9. magiran.com/p2030551
فرح ناز خواجه نصیری، شهلا خسروی، معصومه خیرخواه، جمشید حاجتی، مریم اکبری، (1398). 'فرایند بازنگری برنامه های آموزشی در دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه ، بهداشت و تخصصی'، فصلنامه طب و تزکیه، 28(2)، صص.1-9. magiran.com/p2030551
Farahnaz Khaje Nasiri, Shahla Khosravi , Masomeh Kheirkhah, Jamshid Hajati, Maryam Akbari, (2019). 'The process of reviewing educational programs in the Secretariat of the Council for Basic Science, Health and Specialty Education', Teb va Tazkiyeh, 28(2), pp.1-9. magiran.com/p2030551
فرح ناز خواجه نصیری؛ شهلا خسروی؛ معصومه خیرخواه؛ جمشید حاجتی؛ مریم اکبری. "فرایند بازنگری برنامه های آموزشی در دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه ، بهداشت و تخصصی". فصلنامه طب و تزکیه، 28 ،2 ، 1398، 1-9. magiran.com/p2030551
Farahnaz Khaje Nasiri; Shahla Khosravi ; Masomeh Kheirkhah; Jamshid Hajati; Maryam Akbari. "The process of reviewing educational programs in the Secretariat of the Council for Basic Science, Health and Specialty Education", Teb va Tazkiyeh, 28, 2, 2019, 1-9. magiran.com/p2030551
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال