ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سلماز سادات نقوی الحسینی، ندا مهرداد، بهاره یزدی زاده، حسین ادیبی، عطاالله پورعباسی، (1398). بررسی وضعیت مدیریت دانش و ارتباط آن با تعهد سازمانی در کارکنان سازمان های پژوهشی محور، فصلنامه طب و تزکیه، 28(2)، 41-53. magiran.com/p2030554
Solmaz Sadat Naghavi Alhosseini, Neda Mehrdad , Ata Pourabbasi, Bahareh Yazdizadeh, Hossein Adibi, (2019). A Survey on Knowledge Management Status and its Correlation with Organizational Commitment among the Employees of Research-based Organizations, Teb va Tazkiyeh, 28(2), 41-53. magiran.com/p2030554
سلماز سادات نقوی الحسینی، ندا مهرداد، بهاره یزدی زاده، حسین ادیبی، عطاالله پورعباسی، بررسی وضعیت مدیریت دانش و ارتباط آن با تعهد سازمانی در کارکنان سازمان های پژوهشی محور. فصلنامه طب و تزکیه، 1398؛ 28(2): 41-53. magiran.com/p2030554
Solmaz Sadat Naghavi Alhosseini, Neda Mehrdad , Ata Pourabbasi, Bahareh Yazdizadeh, Hossein Adibi, A Survey on Knowledge Management Status and its Correlation with Organizational Commitment among the Employees of Research-based Organizations, Teb va Tazkiyeh, 2019; 28(2): 41-53. magiran.com/p2030554
سلماز سادات نقوی الحسینی، ندا مهرداد، بهاره یزدی زاده، حسین ادیبی، عطاالله پورعباسی، "بررسی وضعیت مدیریت دانش و ارتباط آن با تعهد سازمانی در کارکنان سازمان های پژوهشی محور"، فصلنامه طب و تزکیه 28، شماره 2 (1398): 41-53. magiran.com/p2030554
Solmaz Sadat Naghavi Alhosseini, Neda Mehrdad , Ata Pourabbasi, Bahareh Yazdizadeh, Hossein Adibi, "A Survey on Knowledge Management Status and its Correlation with Organizational Commitment among the Employees of Research-based Organizations", Teb va Tazkiyeh 28, no.2 (2019): 41-53. magiran.com/p2030554
سلماز سادات نقوی الحسینی، ندا مهرداد، بهاره یزدی زاده، حسین ادیبی، عطاالله پورعباسی، (1398). 'بررسی وضعیت مدیریت دانش و ارتباط آن با تعهد سازمانی در کارکنان سازمان های پژوهشی محور'، فصلنامه طب و تزکیه، 28(2)، صص.41-53. magiran.com/p2030554
Solmaz Sadat Naghavi Alhosseini, Neda Mehrdad , Ata Pourabbasi, Bahareh Yazdizadeh, Hossein Adibi, (2019). 'A Survey on Knowledge Management Status and its Correlation with Organizational Commitment among the Employees of Research-based Organizations', Teb va Tazkiyeh, 28(2), pp.41-53. magiran.com/p2030554
سلماز سادات نقوی الحسینی؛ ندا مهرداد؛ بهاره یزدی زاده؛ حسین ادیبی؛ عطاالله پورعباسی. "بررسی وضعیت مدیریت دانش و ارتباط آن با تعهد سازمانی در کارکنان سازمان های پژوهشی محور". فصلنامه طب و تزکیه، 28 ،2 ، 1398، 41-53. magiran.com/p2030554
Solmaz Sadat Naghavi Alhosseini; Neda Mehrdad ; Ata Pourabbasi; Bahareh Yazdizadeh; Hossein Adibi. "A Survey on Knowledge Management Status and its Correlation with Organizational Commitment among the Employees of Research-based Organizations", Teb va Tazkiyeh, 28, 2, 2019, 41-53. magiran.com/p2030554
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال