به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی حیدری، منوچهر منطقی، فخرالدین نادری، محمدرضا اسمعیلی، (1398). ارائه چارچوبی مفهومی برای همپایی فناورانه موتورهای توربوفن تجاری در ایران با بهره گیری از رویکرد فراترکیب، فصلنامه بهبود مدیریت، 13(43)، 32-61. magiran.com/p2030558
Ali Heidari, Manochehr Manteghi, Fakhredin Naderi , Mohammadreza Esmaili, (2019). A conceptual framework for technological catch up of commercial turbofan engines in Iran based on Meta Synthesis approach, Journal of Improvement Management, 13(43), 32-61. magiran.com/p2030558
علی حیدری، منوچهر منطقی، فخرالدین نادری، محمدرضا اسمعیلی، ارائه چارچوبی مفهومی برای همپایی فناورانه موتورهای توربوفن تجاری در ایران با بهره گیری از رویکرد فراترکیب. فصلنامه بهبود مدیریت، 1398؛ 13(43): 32-61. magiran.com/p2030558
Ali Heidari, Manochehr Manteghi, Fakhredin Naderi , Mohammadreza Esmaili, A conceptual framework for technological catch up of commercial turbofan engines in Iran based on Meta Synthesis approach, Journal of Improvement Management, 2019; 13(43): 32-61. magiran.com/p2030558
علی حیدری، منوچهر منطقی، فخرالدین نادری، محمدرضا اسمعیلی، "ارائه چارچوبی مفهومی برای همپایی فناورانه موتورهای توربوفن تجاری در ایران با بهره گیری از رویکرد فراترکیب"، فصلنامه بهبود مدیریت 13، شماره 43 (1398): 32-61. magiran.com/p2030558
Ali Heidari, Manochehr Manteghi, Fakhredin Naderi , Mohammadreza Esmaili, "A conceptual framework for technological catch up of commercial turbofan engines in Iran based on Meta Synthesis approach", Journal of Improvement Management 13, no.43 (2019): 32-61. magiran.com/p2030558
علی حیدری، منوچهر منطقی، فخرالدین نادری، محمدرضا اسمعیلی، (1398). 'ارائه چارچوبی مفهومی برای همپایی فناورانه موتورهای توربوفن تجاری در ایران با بهره گیری از رویکرد فراترکیب'، فصلنامه بهبود مدیریت، 13(43)، صص.32-61. magiran.com/p2030558
Ali Heidari, Manochehr Manteghi, Fakhredin Naderi , Mohammadreza Esmaili, (2019). 'A conceptual framework for technological catch up of commercial turbofan engines in Iran based on Meta Synthesis approach', Journal of Improvement Management, 13(43), pp.32-61. magiran.com/p2030558
علی حیدری؛ منوچهر منطقی؛ فخرالدین نادری؛ محمدرضا اسمعیلی. "ارائه چارچوبی مفهومی برای همپایی فناورانه موتورهای توربوفن تجاری در ایران با بهره گیری از رویکرد فراترکیب". فصلنامه بهبود مدیریت، 13 ،43 ، 1398، 32-61. magiran.com/p2030558
Ali Heidari; Manochehr Manteghi; Fakhredin Naderi ; Mohammadreza Esmaili. "A conceptual framework for technological catch up of commercial turbofan engines in Iran based on Meta Synthesis approach", Journal of Improvement Management, 13, 43, 2019, 32-61. magiran.com/p2030558
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال