ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا واعظی، محدثه حیدری، (1398). بررسی تاثیر کاه و کلش گندم بر هدررفت خاک ناشی از فرسایش شیاری در ردیف های کشت در مراحل مختلف رشد گندم دیم، نشریه پژوهشهای خاک (علوم خاک و آب)، 33(2)، 127-139. magiran.com/p2030573
Alireza Vaezi , M Heidari, (2019). Investigating the Effect of Wheat Straw on Soil Loss by Rill Erosion in Furrows in Different Growth Stages of Rainfed Wheat, Iranian Journal of Soil Research, 33(2), 127-139. magiran.com/p2030573
علیرضا واعظی، محدثه حیدری، بررسی تاثیر کاه و کلش گندم بر هدررفت خاک ناشی از فرسایش شیاری در ردیف های کشت در مراحل مختلف رشد گندم دیم. نشریه پژوهشهای خاک (علوم خاک و آب)، 1398؛ 33(2): 127-139. magiran.com/p2030573
Alireza Vaezi , M Heidari, Investigating the Effect of Wheat Straw on Soil Loss by Rill Erosion in Furrows in Different Growth Stages of Rainfed Wheat, Iranian Journal of Soil Research, 2019; 33(2): 127-139. magiran.com/p2030573
علیرضا واعظی، محدثه حیدری، "بررسی تاثیر کاه و کلش گندم بر هدررفت خاک ناشی از فرسایش شیاری در ردیف های کشت در مراحل مختلف رشد گندم دیم"، نشریه پژوهشهای خاک (علوم خاک و آب) 33، شماره 2 (1398): 127-139. magiran.com/p2030573
Alireza Vaezi , M Heidari, "Investigating the Effect of Wheat Straw on Soil Loss by Rill Erosion in Furrows in Different Growth Stages of Rainfed Wheat", Iranian Journal of Soil Research 33, no.2 (2019): 127-139. magiran.com/p2030573
علیرضا واعظی، محدثه حیدری، (1398). 'بررسی تاثیر کاه و کلش گندم بر هدررفت خاک ناشی از فرسایش شیاری در ردیف های کشت در مراحل مختلف رشد گندم دیم'، نشریه پژوهشهای خاک (علوم خاک و آب)، 33(2)، صص.127-139. magiran.com/p2030573
Alireza Vaezi , M Heidari, (2019). 'Investigating the Effect of Wheat Straw on Soil Loss by Rill Erosion in Furrows in Different Growth Stages of Rainfed Wheat', Iranian Journal of Soil Research, 33(2), pp.127-139. magiran.com/p2030573
علیرضا واعظی؛ محدثه حیدری. "بررسی تاثیر کاه و کلش گندم بر هدررفت خاک ناشی از فرسایش شیاری در ردیف های کشت در مراحل مختلف رشد گندم دیم". نشریه پژوهشهای خاک (علوم خاک و آب)، 33 ،2 ، 1398، 127-139. magiran.com/p2030573
Alireza Vaezi ; M Heidari. "Investigating the Effect of Wheat Straw on Soil Loss by Rill Erosion in Furrows in Different Growth Stages of Rainfed Wheat", Iranian Journal of Soil Research, 33, 2, 2019, 127-139. magiran.com/p2030573
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال