ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
طاهره کمالی زاده، سحر کاوندی، فریده جمشیدی، (1397). بررسی تطبیقی نفس و مدارج هفتگانه کمال آن از دیدگاه افضل الدین کاشانی و شهاب الدین سهروردی، مجله کاشان شناسی، 6(2)، 27-44. magiran.com/p2030600
Tahereh Kamali Zadeh, (2018). Comparative study of the soul and the seventh degree of its perfection from the point of view of Afzalladdin Kashani and Shahabaddin Sohravardi, Studies on Kashan, 6(2), 27-44. magiran.com/p2030600
طاهره کمالی زاده، سحر کاوندی، فریده جمشیدی، بررسی تطبیقی نفس و مدارج هفتگانه کمال آن از دیدگاه افضل الدین کاشانی و شهاب الدین سهروردی. مجله کاشان شناسی، 1397؛ 6(2): 27-44. magiran.com/p2030600
Tahereh Kamali Zadeh, Comparative study of the soul and the seventh degree of its perfection from the point of view of Afzalladdin Kashani and Shahabaddin Sohravardi, Studies on Kashan, 2018; 6(2): 27-44. magiran.com/p2030600
طاهره کمالی زاده، سحر کاوندی، فریده جمشیدی، "بررسی تطبیقی نفس و مدارج هفتگانه کمال آن از دیدگاه افضل الدین کاشانی و شهاب الدین سهروردی"، مجله کاشان شناسی 6، شماره 2 (1397): 27-44. magiran.com/p2030600
Tahereh Kamali Zadeh, "Comparative study of the soul and the seventh degree of its perfection from the point of view of Afzalladdin Kashani and Shahabaddin Sohravardi", Studies on Kashan 6, no.2 (2018): 27-44. magiran.com/p2030600
طاهره کمالی زاده، سحر کاوندی، فریده جمشیدی، (1397). 'بررسی تطبیقی نفس و مدارج هفتگانه کمال آن از دیدگاه افضل الدین کاشانی و شهاب الدین سهروردی'، مجله کاشان شناسی، 6(2)، صص.27-44. magiran.com/p2030600
Tahereh Kamali Zadeh, (2018). 'Comparative study of the soul and the seventh degree of its perfection from the point of view of Afzalladdin Kashani and Shahabaddin Sohravardi', Studies on Kashan, 6(2), pp.27-44. magiran.com/p2030600
طاهره کمالی زاده؛ سحر کاوندی؛ فریده جمشیدی. "بررسی تطبیقی نفس و مدارج هفتگانه کمال آن از دیدگاه افضل الدین کاشانی و شهاب الدین سهروردی". مجله کاشان شناسی، 6 ،2 ، 1397، 27-44. magiran.com/p2030600
Tahereh Kamali Zadeh. "Comparative study of the soul and the seventh degree of its perfection from the point of view of Afzalladdin Kashani and Shahabaddin Sohravardi", Studies on Kashan, 6, 2, 2018, 27-44. magiran.com/p2030600
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال