ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمد اشرفی، (1397). بررسی مقایسه ای خطوط کوفی مقبره شیخ عبدالصمد نطنزی و قدمگاه فراشاه یزد، مجله کاشان شناسی، 6(2)، 89-104. magiran.com/p2030603
Ahmad Ashrafi, (2018). Geometric analysis of Kufic handwriting used in Tomb of Sheikh Abdul Samad in Natanz (comparative comparison with Kufic tablet in Farashah Gadamgah in Yazd), Studies on Kashan, 6(2), 89-104. magiran.com/p2030603
احمد اشرفی، بررسی مقایسه ای خطوط کوفی مقبره شیخ عبدالصمد نطنزی و قدمگاه فراشاه یزد. مجله کاشان شناسی، 1397؛ 6(2): 89-104. magiran.com/p2030603
Ahmad Ashrafi, Geometric analysis of Kufic handwriting used in Tomb of Sheikh Abdul Samad in Natanz (comparative comparison with Kufic tablet in Farashah Gadamgah in Yazd), Studies on Kashan, 2018; 6(2): 89-104. magiran.com/p2030603
احمد اشرفی، "بررسی مقایسه ای خطوط کوفی مقبره شیخ عبدالصمد نطنزی و قدمگاه فراشاه یزد"، مجله کاشان شناسی 6، شماره 2 (1397): 89-104. magiran.com/p2030603
Ahmad Ashrafi, "Geometric analysis of Kufic handwriting used in Tomb of Sheikh Abdul Samad in Natanz (comparative comparison with Kufic tablet in Farashah Gadamgah in Yazd)", Studies on Kashan 6, no.2 (2018): 89-104. magiran.com/p2030603
احمد اشرفی، (1397). 'بررسی مقایسه ای خطوط کوفی مقبره شیخ عبدالصمد نطنزی و قدمگاه فراشاه یزد'، مجله کاشان شناسی، 6(2)، صص.89-104. magiran.com/p2030603
Ahmad Ashrafi, (2018). 'Geometric analysis of Kufic handwriting used in Tomb of Sheikh Abdul Samad in Natanz (comparative comparison with Kufic tablet in Farashah Gadamgah in Yazd)', Studies on Kashan, 6(2), pp.89-104. magiran.com/p2030603
احمد اشرفی. "بررسی مقایسه ای خطوط کوفی مقبره شیخ عبدالصمد نطنزی و قدمگاه فراشاه یزد". مجله کاشان شناسی، 6 ،2 ، 1397، 89-104. magiran.com/p2030603
Ahmad Ashrafi. "Geometric analysis of Kufic handwriting used in Tomb of Sheikh Abdul Samad in Natanz (comparative comparison with Kufic tablet in Farashah Gadamgah in Yazd)", Studies on Kashan, 6, 2, 2018, 89-104. magiran.com/p2030603
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال