ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین خانلری بهنمیری، (1398). پذیرش مطلق یا مقید اصل حاکمیت اراده در قراردادهای تجاری بین المللی با نگرشی بر مقرره رم یک و حقوق آمریکا، فصلنامه مدرس علوم انسانی (پژوهش های حقوق تطبیقی)، 23(2)، 95-126. magiran.com/p2030635
Hossein Khanlari Bahnamiri, (2019). The absolute or binding acceptance of the principle of willpower in international business contracts With an attitude to Rome Regulation and American law, Comparative Law Researches, 23(2), 95-126. magiran.com/p2030635
حسین خانلری بهنمیری، پذیرش مطلق یا مقید اصل حاکمیت اراده در قراردادهای تجاری بین المللی با نگرشی بر مقرره رم یک و حقوق آمریکا. فصلنامه مدرس علوم انسانی (پژوهش های حقوق تطبیقی)، 1398؛ 23(2): 95-126. magiran.com/p2030635
Hossein Khanlari Bahnamiri, The absolute or binding acceptance of the principle of willpower in international business contracts With an attitude to Rome Regulation and American law, Comparative Law Researches, 2019; 23(2): 95-126. magiran.com/p2030635
حسین خانلری بهنمیری، "پذیرش مطلق یا مقید اصل حاکمیت اراده در قراردادهای تجاری بین المللی با نگرشی بر مقرره رم یک و حقوق آمریکا"، فصلنامه مدرس علوم انسانی (پژوهش های حقوق تطبیقی) 23، شماره 2 (1398): 95-126. magiran.com/p2030635
Hossein Khanlari Bahnamiri, "The absolute or binding acceptance of the principle of willpower in international business contracts With an attitude to Rome Regulation and American law", Comparative Law Researches 23, no.2 (2019): 95-126. magiran.com/p2030635
حسین خانلری بهنمیری، (1398). 'پذیرش مطلق یا مقید اصل حاکمیت اراده در قراردادهای تجاری بین المللی با نگرشی بر مقرره رم یک و حقوق آمریکا'، فصلنامه مدرس علوم انسانی (پژوهش های حقوق تطبیقی)، 23(2)، صص.95-126. magiran.com/p2030635
Hossein Khanlari Bahnamiri, (2019). 'The absolute or binding acceptance of the principle of willpower in international business contracts With an attitude to Rome Regulation and American law', Comparative Law Researches, 23(2), pp.95-126. magiran.com/p2030635
حسین خانلری بهنمیری. "پذیرش مطلق یا مقید اصل حاکمیت اراده در قراردادهای تجاری بین المللی با نگرشی بر مقرره رم یک و حقوق آمریکا". فصلنامه مدرس علوم انسانی (پژوهش های حقوق تطبیقی)، 23 ،2 ، 1398، 95-126. magiran.com/p2030635
Hossein Khanlari Bahnamiri. "The absolute or binding acceptance of the principle of willpower in international business contracts With an attitude to Rome Regulation and American law", Comparative Law Researches, 23, 2, 2019, 95-126. magiran.com/p2030635
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال