ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید رضا رفیعی، حسن سواری، (1398). بررسی بمباران راهبردی مناطق غیرنظامی و سیاست بازدارندگی هسته ای در پرتو رای مشورتی 1996 دیوان بین المللی دادگستری و واقعیات نظامی، فصلنامه مدرس علوم انسانی (پژوهش های حقوق تطبیقی)، 23(3)، 155-184. magiran.com/p2030637
Seyyed Reza Rafiee, Hasan Savari, (2019). An Analysis of Strategic Bombing of Civilian Areas and the Policy of Nuclear Deterrence in Light of the 1996 ICJ Advisory Opinion and Military Realities, Comparative Law Researches, 23(3), 155-184. magiran.com/p2030637
سید رضا رفیعی، حسن سواری، بررسی بمباران راهبردی مناطق غیرنظامی و سیاست بازدارندگی هسته ای در پرتو رای مشورتی 1996 دیوان بین المللی دادگستری و واقعیات نظامی. فصلنامه مدرس علوم انسانی (پژوهش های حقوق تطبیقی)، 1398؛ 23(3): 155-184. magiran.com/p2030637
Seyyed Reza Rafiee, Hasan Savari, An Analysis of Strategic Bombing of Civilian Areas and the Policy of Nuclear Deterrence in Light of the 1996 ICJ Advisory Opinion and Military Realities, Comparative Law Researches, 2019; 23(3): 155-184. magiran.com/p2030637
سید رضا رفیعی، حسن سواری، "بررسی بمباران راهبردی مناطق غیرنظامی و سیاست بازدارندگی هسته ای در پرتو رای مشورتی 1996 دیوان بین المللی دادگستری و واقعیات نظامی"، فصلنامه مدرس علوم انسانی (پژوهش های حقوق تطبیقی) 23، شماره 3 (1398): 155-184. magiran.com/p2030637
Seyyed Reza Rafiee, Hasan Savari, "An Analysis of Strategic Bombing of Civilian Areas and the Policy of Nuclear Deterrence in Light of the 1996 ICJ Advisory Opinion and Military Realities", Comparative Law Researches 23, no.3 (2019): 155-184. magiran.com/p2030637
سید رضا رفیعی، حسن سواری، (1398). 'بررسی بمباران راهبردی مناطق غیرنظامی و سیاست بازدارندگی هسته ای در پرتو رای مشورتی 1996 دیوان بین المللی دادگستری و واقعیات نظامی'، فصلنامه مدرس علوم انسانی (پژوهش های حقوق تطبیقی)، 23(3)، صص.155-184. magiran.com/p2030637
Seyyed Reza Rafiee, Hasan Savari, (2019). 'An Analysis of Strategic Bombing of Civilian Areas and the Policy of Nuclear Deterrence in Light of the 1996 ICJ Advisory Opinion and Military Realities', Comparative Law Researches, 23(3), pp.155-184. magiran.com/p2030637
سید رضا رفیعی؛ حسن سواری. "بررسی بمباران راهبردی مناطق غیرنظامی و سیاست بازدارندگی هسته ای در پرتو رای مشورتی 1996 دیوان بین المللی دادگستری و واقعیات نظامی". فصلنامه مدرس علوم انسانی (پژوهش های حقوق تطبیقی)، 23 ،3 ، 1398، 155-184. magiran.com/p2030637
Seyyed Reza Rafiee; Hasan Savari. "An Analysis of Strategic Bombing of Civilian Areas and the Policy of Nuclear Deterrence in Light of the 1996 ICJ Advisory Opinion and Military Realities", Comparative Law Researches, 23, 3, 2019, 155-184. magiran.com/p2030637
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال