ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
خدیجه حاتمی پور، زهرا کچویی، آزیتا امیرفخرایی، غلام رضا عرب، المیرا اعزازی، (1398). تاثیر تمرین های تای چی چوآن بر شادکامی، کیفیت خواب و فشار خون زنان سالمند، نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری، 6(1)، 18-25. magiran.com/p2030702
Khadijeh Hatamipour, Zahra Kachoei, Gholamreza Arabsalmani, Azita Amirfakhraei, Elmira Ezazi, (2019). The Effect of Tai Chi Chuan Exercises on Happiness, Sleep Quality and Blood Pressure of Elderly Women, Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing, 6(1), 18-25. magiran.com/p2030702
خدیجه حاتمی پور، زهرا کچویی، آزیتا امیرفخرایی، غلام رضا عرب، المیرا اعزازی، تاثیر تمرین های تای چی چوآن بر شادکامی، کیفیت خواب و فشار خون زنان سالمند. نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری، 1398؛ 6(1): 18-25. magiran.com/p2030702
Khadijeh Hatamipour, Zahra Kachoei, Gholamreza Arabsalmani, Azita Amirfakhraei, Elmira Ezazi, The Effect of Tai Chi Chuan Exercises on Happiness, Sleep Quality and Blood Pressure of Elderly Women, Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing, 2019; 6(1): 18-25. magiran.com/p2030702
خدیجه حاتمی پور، زهرا کچویی، آزیتا امیرفخرایی، غلام رضا عرب، المیرا اعزازی، "تاثیر تمرین های تای چی چوآن بر شادکامی، کیفیت خواب و فشار خون زنان سالمند"، نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری 6، شماره 1 (1398): 18-25. magiran.com/p2030702
Khadijeh Hatamipour, Zahra Kachoei, Gholamreza Arabsalmani, Azita Amirfakhraei, Elmira Ezazi, "The Effect of Tai Chi Chuan Exercises on Happiness, Sleep Quality and Blood Pressure of Elderly Women", Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing 6, no.1 (2019): 18-25. magiran.com/p2030702
خدیجه حاتمی پور، زهرا کچویی، آزیتا امیرفخرایی، غلام رضا عرب، المیرا اعزازی، (1398). 'تاثیر تمرین های تای چی چوآن بر شادکامی، کیفیت خواب و فشار خون زنان سالمند'، نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری، 6(1)، صص.18-25. magiran.com/p2030702
Khadijeh Hatamipour, Zahra Kachoei, Gholamreza Arabsalmani, Azita Amirfakhraei, Elmira Ezazi, (2019). 'The Effect of Tai Chi Chuan Exercises on Happiness, Sleep Quality and Blood Pressure of Elderly Women', Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing, 6(1), pp.18-25. magiran.com/p2030702
خدیجه حاتمی پور؛ زهرا کچویی؛ آزیتا امیرفخرایی؛ غلام رضا عرب؛ المیرا اعزازی. "تاثیر تمرین های تای چی چوآن بر شادکامی، کیفیت خواب و فشار خون زنان سالمند". نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری، 6 ،1 ، 1398، 18-25. magiran.com/p2030702
Khadijeh Hatamipour; Zahra Kachoei; Gholamreza Arabsalmani; Azita Amirfakhraei; Elmira Ezazi. "The Effect of Tai Chi Chuan Exercises on Happiness, Sleep Quality and Blood Pressure of Elderly Women", Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing, 6, 1, 2019, 18-25. magiran.com/p2030702
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال