ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رحمت ایمانی، داود حسن آبادی، رضا برنا، (1398). تبیین مدل سازی و قابلیت تفرج شهرستان نمین (مطالعه موردی تفرجگاه فندقلو)، فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، 9(3)، 389-403. magiran.com/p2030765
Rahmat Imani, Davood Hassanabadi , Reza Borna, (2019). Modeling and recreational capability of Namin city (Case study of Fandaklu Promenade), Quarterly of Geography (Regional Planing), 9(3), 389-403. magiran.com/p2030765
رحمت ایمانی، داود حسن آبادی، رضا برنا، تبیین مدل سازی و قابلیت تفرج شهرستان نمین (مطالعه موردی تفرجگاه فندقلو). فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، 1398؛ 9(3): 389-403. magiran.com/p2030765
Rahmat Imani, Davood Hassanabadi , Reza Borna, Modeling and recreational capability of Namin city (Case study of Fandaklu Promenade), Quarterly of Geography (Regional Planing), 2019; 9(3): 389-403. magiran.com/p2030765
رحمت ایمانی، داود حسن آبادی، رضا برنا، "تبیین مدل سازی و قابلیت تفرج شهرستان نمین (مطالعه موردی تفرجگاه فندقلو)"، فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) 9، شماره 3 (1398): 389-403. magiran.com/p2030765
Rahmat Imani, Davood Hassanabadi , Reza Borna, "Modeling and recreational capability of Namin city (Case study of Fandaklu Promenade)", Quarterly of Geography (Regional Planing) 9, no.3 (2019): 389-403. magiran.com/p2030765
رحمت ایمانی، داود حسن آبادی، رضا برنا، (1398). 'تبیین مدل سازی و قابلیت تفرج شهرستان نمین (مطالعه موردی تفرجگاه فندقلو)'، فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، 9(3)، صص.389-403. magiran.com/p2030765
Rahmat Imani, Davood Hassanabadi , Reza Borna, (2019). 'Modeling and recreational capability of Namin city (Case study of Fandaklu Promenade)', Quarterly of Geography (Regional Planing), 9(3), pp.389-403. magiran.com/p2030765
رحمت ایمانی؛ داود حسن آبادی؛ رضا برنا. "تبیین مدل سازی و قابلیت تفرج شهرستان نمین (مطالعه موردی تفرجگاه فندقلو)". فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، 9 ،3 ، 1398، 389-403. magiran.com/p2030765
Rahmat Imani; Davood Hassanabadi ; Reza Borna. "Modeling and recreational capability of Namin city (Case study of Fandaklu Promenade)", Quarterly of Geography (Regional Planing), 9, 3, 2019, 389-403. magiran.com/p2030765
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال