ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه شهرکی ده سوخته، رمضان میرزایی، علیرضا انصاری مقدم، (1398). امکان سنجی استقرار نظام مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست در مدیریت روستایی دهستان جزینک زابل در سال 1396: یک مطالعه توصیفی، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 18(7)، 689-702. magiran.com/p2030790
F. Shahreki Deh Sokhteh, R. Mirzaei, A Ansari Moghadam, (2019). The Feasibility of Establishment of the Health, Safety and Environment Management System (HSE-MS) in Rural Management of Jazinak Rural District in Zabol in 2017: A Descriptive Study, Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences, 18(7), 689-702. magiran.com/p2030790
فاطمه شهرکی ده سوخته، رمضان میرزایی، علیرضا انصاری مقدم، امکان سنجی استقرار نظام مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست در مدیریت روستایی دهستان جزینک زابل در سال 1396: یک مطالعه توصیفی. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 1398؛ 18(7): 689-702. magiran.com/p2030790
F. Shahreki Deh Sokhteh, R. Mirzaei, A Ansari Moghadam, The Feasibility of Establishment of the Health, Safety and Environment Management System (HSE-MS) in Rural Management of Jazinak Rural District in Zabol in 2017: A Descriptive Study, Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences, 2019; 18(7): 689-702. magiran.com/p2030790
فاطمه شهرکی ده سوخته، رمضان میرزایی، علیرضا انصاری مقدم، "امکان سنجی استقرار نظام مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست در مدیریت روستایی دهستان جزینک زابل در سال 1396: یک مطالعه توصیفی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 18، شماره 7 (1398): 689-702. magiran.com/p2030790
F. Shahreki Deh Sokhteh, R. Mirzaei, A Ansari Moghadam, "The Feasibility of Establishment of the Health, Safety and Environment Management System (HSE-MS) in Rural Management of Jazinak Rural District in Zabol in 2017: A Descriptive Study", Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences 18, no.7 (2019): 689-702. magiran.com/p2030790
فاطمه شهرکی ده سوخته، رمضان میرزایی، علیرضا انصاری مقدم، (1398). 'امکان سنجی استقرار نظام مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست در مدیریت روستایی دهستان جزینک زابل در سال 1396: یک مطالعه توصیفی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 18(7)، صص.689-702. magiran.com/p2030790
F. Shahreki Deh Sokhteh, R. Mirzaei, A Ansari Moghadam, (2019). 'The Feasibility of Establishment of the Health, Safety and Environment Management System (HSE-MS) in Rural Management of Jazinak Rural District in Zabol in 2017: A Descriptive Study', Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences, 18(7), pp.689-702. magiran.com/p2030790
فاطمه شهرکی ده سوخته؛ رمضان میرزایی؛ علیرضا انصاری مقدم. "امکان سنجی استقرار نظام مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست در مدیریت روستایی دهستان جزینک زابل در سال 1396: یک مطالعه توصیفی". مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 18 ،7 ، 1398، 689-702. magiran.com/p2030790
F. Shahreki Deh Sokhteh; R. Mirzaei; A Ansari Moghadam. "The Feasibility of Establishment of the Health, Safety and Environment Management System (HSE-MS) in Rural Management of Jazinak Rural District in Zabol in 2017: A Descriptive Study", Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences, 18, 7, 2019, 689-702. magiran.com/p2030790
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال