ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شهاب جنابی، علیرضا علی احمدی، محمدسعید جبل عاملی، (1397). نظریه مبنای «رهبری تحول» در اجتماعات انسانی براساس تدبر موضوعی در آیات قرآن کریم، مجله مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی، 6(11)، 73-103. magiran.com/p2030807
Shahab Jenabi, Mohammad Saeed Jebel Amali , Alireza Ali Ahmadi, (2018). TheTransformation Leadership Paradigm Based on Thematic Contemplate in the Holy Quran, Journal of Islamic Iranian Pattern of Progress Model, 6(11), 73-103. magiran.com/p2030807
شهاب جنابی، علیرضا علی احمدی، محمدسعید جبل عاملی، نظریه مبنای «رهبری تحول» در اجتماعات انسانی براساس تدبر موضوعی در آیات قرآن کریم. مجله مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی، 1397؛ 6(11): 73-103. magiran.com/p2030807
Shahab Jenabi, Mohammad Saeed Jebel Amali , Alireza Ali Ahmadi, TheTransformation Leadership Paradigm Based on Thematic Contemplate in the Holy Quran, Journal of Islamic Iranian Pattern of Progress Model, 2018; 6(11): 73-103. magiran.com/p2030807
شهاب جنابی، علیرضا علی احمدی، محمدسعید جبل عاملی، "نظریه مبنای «رهبری تحول» در اجتماعات انسانی براساس تدبر موضوعی در آیات قرآن کریم"، مجله مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی 6، شماره 11 (1397): 73-103. magiran.com/p2030807
Shahab Jenabi, Mohammad Saeed Jebel Amali , Alireza Ali Ahmadi, "TheTransformation Leadership Paradigm Based on Thematic Contemplate in the Holy Quran", Journal of Islamic Iranian Pattern of Progress Model 6, no.11 (2018): 73-103. magiran.com/p2030807
شهاب جنابی، علیرضا علی احمدی، محمدسعید جبل عاملی، (1397). 'نظریه مبنای «رهبری تحول» در اجتماعات انسانی براساس تدبر موضوعی در آیات قرآن کریم'، مجله مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی، 6(11)، صص.73-103. magiran.com/p2030807
Shahab Jenabi, Mohammad Saeed Jebel Amali , Alireza Ali Ahmadi, (2018). 'TheTransformation Leadership Paradigm Based on Thematic Contemplate in the Holy Quran', Journal of Islamic Iranian Pattern of Progress Model, 6(11), pp.73-103. magiran.com/p2030807
شهاب جنابی؛ علیرضا علی احمدی؛ محمدسعید جبل عاملی. "نظریه مبنای «رهبری تحول» در اجتماعات انسانی براساس تدبر موضوعی در آیات قرآن کریم". مجله مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی، 6 ،11 ، 1397، 73-103. magiran.com/p2030807
Shahab Jenabi; Mohammad Saeed Jebel Amali ; Alireza Ali Ahmadi. "TheTransformation Leadership Paradigm Based on Thematic Contemplate in the Holy Quran", Journal of Islamic Iranian Pattern of Progress Model, 6, 11, 2018, 73-103. magiran.com/p2030807
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال