ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیر فیروزنیا، ایمان داداشی، حمیدرضا غلام نیا، (1398). اعتباریابی ابزار سنجش گزارشگری سرمایه فکری در ایران مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی براساس نظریه نمایندگی، فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 8(31)، 69-84. magiran.com/p2030882
Amir Firooznia, Iman Dadashi , Hamidreza Gholamnia, (2019). Accreditation of the instrument for measuring intellectual capital accounting in Iran based on partial least squares approach based on agency theory, Iranian Management Accounting Association, 8(31), 69-84. magiran.com/p2030882
امیر فیروزنیا، ایمان داداشی، حمیدرضا غلام نیا، اعتباریابی ابزار سنجش گزارشگری سرمایه فکری در ایران مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی براساس نظریه نمایندگی. فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 1398؛ 8(31): 69-84. magiran.com/p2030882
Amir Firooznia, Iman Dadashi , Hamidreza Gholamnia, Accreditation of the instrument for measuring intellectual capital accounting in Iran based on partial least squares approach based on agency theory, Iranian Management Accounting Association, 2019; 8(31): 69-84. magiran.com/p2030882
امیر فیروزنیا، ایمان داداشی، حمیدرضا غلام نیا، "اعتباریابی ابزار سنجش گزارشگری سرمایه فکری در ایران مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی براساس نظریه نمایندگی"، فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت 8، شماره 31 (1398): 69-84. magiran.com/p2030882
Amir Firooznia, Iman Dadashi , Hamidreza Gholamnia, "Accreditation of the instrument for measuring intellectual capital accounting in Iran based on partial least squares approach based on agency theory", Iranian Management Accounting Association 8, no.31 (2019): 69-84. magiran.com/p2030882
امیر فیروزنیا، ایمان داداشی، حمیدرضا غلام نیا، (1398). 'اعتباریابی ابزار سنجش گزارشگری سرمایه فکری در ایران مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی براساس نظریه نمایندگی'، فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 8(31)، صص.69-84. magiran.com/p2030882
Amir Firooznia, Iman Dadashi , Hamidreza Gholamnia, (2019). 'Accreditation of the instrument for measuring intellectual capital accounting in Iran based on partial least squares approach based on agency theory', Iranian Management Accounting Association, 8(31), pp.69-84. magiran.com/p2030882
امیر فیروزنیا؛ ایمان داداشی؛ حمیدرضا غلام نیا. "اعتباریابی ابزار سنجش گزارشگری سرمایه فکری در ایران مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی براساس نظریه نمایندگی". فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 8 ،31 ، 1398، 69-84. magiran.com/p2030882
Amir Firooznia; Iman Dadashi ; Hamidreza Gholamnia. "Accreditation of the instrument for measuring intellectual capital accounting in Iran based on partial least squares approach based on agency theory", Iranian Management Accounting Association, 8, 31, 2019, 69-84. magiran.com/p2030882
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال