ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا ممشلی، علی کارشناسان، (1398). بهره هوشی شرکت ها ابزاری برای بهبود مالی یا گزارشگری خدعه آمیز، فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 8(31)، 117-132. magiran.com/p2030886
Reza Mamashli , Ali Karshenasan, (2019). IQs of Companies is a tool for financial recovery or fraudulent reporting, Iranian Management Accounting Association, 8(31), 117-132. magiran.com/p2030886
رضا ممشلی، علی کارشناسان، بهره هوشی شرکت ها ابزاری برای بهبود مالی یا گزارشگری خدعه آمیز. فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 1398؛ 8(31): 117-132. magiran.com/p2030886
Reza Mamashli , Ali Karshenasan, IQs of Companies is a tool for financial recovery or fraudulent reporting, Iranian Management Accounting Association, 2019; 8(31): 117-132. magiran.com/p2030886
رضا ممشلی، علی کارشناسان، "بهره هوشی شرکت ها ابزاری برای بهبود مالی یا گزارشگری خدعه آمیز"، فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت 8، شماره 31 (1398): 117-132. magiran.com/p2030886
Reza Mamashli , Ali Karshenasan, "IQs of Companies is a tool for financial recovery or fraudulent reporting", Iranian Management Accounting Association 8, no.31 (2019): 117-132. magiran.com/p2030886
رضا ممشلی، علی کارشناسان، (1398). 'بهره هوشی شرکت ها ابزاری برای بهبود مالی یا گزارشگری خدعه آمیز'، فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 8(31)، صص.117-132. magiran.com/p2030886
Reza Mamashli , Ali Karshenasan, (2019). 'IQs of Companies is a tool for financial recovery or fraudulent reporting', Iranian Management Accounting Association, 8(31), pp.117-132. magiran.com/p2030886
رضا ممشلی؛ علی کارشناسان. "بهره هوشی شرکت ها ابزاری برای بهبود مالی یا گزارشگری خدعه آمیز". فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 8 ،31 ، 1398، 117-132. magiran.com/p2030886
Reza Mamashli ; Ali Karshenasan. "IQs of Companies is a tool for financial recovery or fraudulent reporting", Iranian Management Accounting Association, 8, 31, 2019, 117-132. magiran.com/p2030886
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال