ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا دین پناه، رقیه قزلسفلو، (1398). واکاوی نقش سازمان های غیر دولتی جهت دست یابی به توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: استان گلستان)، مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی، 8(3)، 1-12. magiran.com/p2030943
Reza Dinpanah, Roghayyeh Ghezalseflo, (2019). Investigating the Role of Non-Governmental Organizations in Achieving Sustainable Rural Development (Case Study: Golestan Province), Journal of Research and Rural Planning, 8(3), 1-12. magiran.com/p2030943
رضا دین پناه، رقیه قزلسفلو، واکاوی نقش سازمان های غیر دولتی جهت دست یابی به توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: استان گلستان). مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی، 1398؛ 8(3): 1-12. magiran.com/p2030943
Reza Dinpanah, Roghayyeh Ghezalseflo, Investigating the Role of Non-Governmental Organizations in Achieving Sustainable Rural Development (Case Study: Golestan Province), Journal of Research and Rural Planning, 2019; 8(3): 1-12. magiran.com/p2030943
رضا دین پناه، رقیه قزلسفلو، "واکاوی نقش سازمان های غیر دولتی جهت دست یابی به توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: استان گلستان)"، مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی 8، شماره 3 (1398): 1-12. magiran.com/p2030943
Reza Dinpanah, Roghayyeh Ghezalseflo, "Investigating the Role of Non-Governmental Organizations in Achieving Sustainable Rural Development (Case Study: Golestan Province)", Journal of Research and Rural Planning 8, no.3 (2019): 1-12. magiran.com/p2030943
رضا دین پناه، رقیه قزلسفلو، (1398). 'واکاوی نقش سازمان های غیر دولتی جهت دست یابی به توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: استان گلستان)'، مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی، 8(3)، صص.1-12. magiran.com/p2030943
Reza Dinpanah, Roghayyeh Ghezalseflo, (2019). 'Investigating the Role of Non-Governmental Organizations in Achieving Sustainable Rural Development (Case Study: Golestan Province)', Journal of Research and Rural Planning, 8(3), pp.1-12. magiran.com/p2030943
رضا دین پناه؛ رقیه قزلسفلو. "واکاوی نقش سازمان های غیر دولتی جهت دست یابی به توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: استان گلستان)". مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی، 8 ،3 ، 1398، 1-12. magiran.com/p2030943
Reza Dinpanah; Roghayyeh Ghezalseflo. "Investigating the Role of Non-Governmental Organizations in Achieving Sustainable Rural Development (Case Study: Golestan Province)", Journal of Research and Rural Planning, 8, 3, 2019, 1-12. magiran.com/p2030943
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال