ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صادق اصغری لفمجانی، حمیدرضا نسیمی، (1398). تحلیل اثرات طرح هادی در نوگرایی سبک زندگی خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان داراب)، مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی، 8(3)، 81-98. magiran.com/p2030948
Sadegh Asghari Lafmejani, Hamid Reza Nasimi, (2019). Analysis of the Effects of the Guide Plans on the Modernization of Lifestyles in Rural Households (Case Study: Central District of Darab County, Iran), Journal of Research and Rural Planning, 8(3), 81-98. magiran.com/p2030948
صادق اصغری لفمجانی، حمیدرضا نسیمی، تحلیل اثرات طرح هادی در نوگرایی سبک زندگی خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان داراب). مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی، 1398؛ 8(3): 81-98. magiran.com/p2030948
Sadegh Asghari Lafmejani, Hamid Reza Nasimi, Analysis of the Effects of the Guide Plans on the Modernization of Lifestyles in Rural Households (Case Study: Central District of Darab County, Iran), Journal of Research and Rural Planning, 2019; 8(3): 81-98. magiran.com/p2030948
صادق اصغری لفمجانی، حمیدرضا نسیمی، "تحلیل اثرات طرح هادی در نوگرایی سبک زندگی خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان داراب)"، مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی 8، شماره 3 (1398): 81-98. magiran.com/p2030948
Sadegh Asghari Lafmejani, Hamid Reza Nasimi, "Analysis of the Effects of the Guide Plans on the Modernization of Lifestyles in Rural Households (Case Study: Central District of Darab County, Iran)", Journal of Research and Rural Planning 8, no.3 (2019): 81-98. magiran.com/p2030948
صادق اصغری لفمجانی، حمیدرضا نسیمی، (1398). 'تحلیل اثرات طرح هادی در نوگرایی سبک زندگی خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان داراب)'، مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی، 8(3)، صص.81-98. magiran.com/p2030948
Sadegh Asghari Lafmejani, Hamid Reza Nasimi, (2019). 'Analysis of the Effects of the Guide Plans on the Modernization of Lifestyles in Rural Households (Case Study: Central District of Darab County, Iran)', Journal of Research and Rural Planning, 8(3), pp.81-98. magiran.com/p2030948
صادق اصغری لفمجانی؛ حمیدرضا نسیمی. "تحلیل اثرات طرح هادی در نوگرایی سبک زندگی خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان داراب)". مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی، 8 ،3 ، 1398، 81-98. magiran.com/p2030948
Sadegh Asghari Lafmejani; Hamid Reza Nasimi. "Analysis of the Effects of the Guide Plans on the Modernization of Lifestyles in Rural Households (Case Study: Central District of Darab County, Iran)", Journal of Research and Rural Planning, 8, 3, 2019, 81-98. magiran.com/p2030948
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال