ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا دهقانی بیدگلی، امیر سالاری، مهدی بشیری، (1398). تاثیر رژیم های مختلف آبیاری بر ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره کلاله زعفران، دو فصلنامه پژوهش های زعفران، 7(1)، 109-122. magiran.com/p2031032
Reza Dehghani Bidgoli , Amir Salari, Mehdi Bashiri, (2019). The Effect of Various Irrigation Regimes on Phenolic Compounds and Antioxidant Activity of Saffron Stigma Extract, Journal of Saffron Research, 7(1), 109-122. magiran.com/p2031032
رضا دهقانی بیدگلی، امیر سالاری، مهدی بشیری، تاثیر رژیم های مختلف آبیاری بر ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره کلاله زعفران. دو فصلنامه پژوهش های زعفران، 1398؛ 7(1): 109-122. magiran.com/p2031032
Reza Dehghani Bidgoli , Amir Salari, Mehdi Bashiri, The Effect of Various Irrigation Regimes on Phenolic Compounds and Antioxidant Activity of Saffron Stigma Extract, Journal of Saffron Research, 2019; 7(1): 109-122. magiran.com/p2031032
رضا دهقانی بیدگلی، امیر سالاری، مهدی بشیری، "تاثیر رژیم های مختلف آبیاری بر ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره کلاله زعفران"، دو فصلنامه پژوهش های زعفران 7، شماره 1 (1398): 109-122. magiran.com/p2031032
Reza Dehghani Bidgoli , Amir Salari, Mehdi Bashiri, "The Effect of Various Irrigation Regimes on Phenolic Compounds and Antioxidant Activity of Saffron Stigma Extract", Journal of Saffron Research 7, no.1 (2019): 109-122. magiran.com/p2031032
رضا دهقانی بیدگلی، امیر سالاری، مهدی بشیری، (1398). 'تاثیر رژیم های مختلف آبیاری بر ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره کلاله زعفران'، دو فصلنامه پژوهش های زعفران، 7(1)، صص.109-122. magiran.com/p2031032
Reza Dehghani Bidgoli , Amir Salari, Mehdi Bashiri, (2019). 'The Effect of Various Irrigation Regimes on Phenolic Compounds and Antioxidant Activity of Saffron Stigma Extract', Journal of Saffron Research, 7(1), pp.109-122. magiran.com/p2031032
رضا دهقانی بیدگلی؛ امیر سالاری؛ مهدی بشیری. "تاثیر رژیم های مختلف آبیاری بر ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره کلاله زعفران". دو فصلنامه پژوهش های زعفران، 7 ،1 ، 1398، 109-122. magiran.com/p2031032
Reza Dehghani Bidgoli ; Amir Salari; Mehdi Bashiri. "The Effect of Various Irrigation Regimes on Phenolic Compounds and Antioxidant Activity of Saffron Stigma Extract", Journal of Saffron Research, 7, 1, 2019, 109-122. magiran.com/p2031032
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال