ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرزانه کاری، ناهید بیژه، مهدی قهرمانی مقدم، (1398). تاثیر تعاملی مصرف ملاتونین و تمرین ترکیبی بر برخی از مولفه های آمادگی جسمانی و مقادیر سرمی مالون دی آلدئید در زنان یائسه مبتلا به دیابت نوع دو، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 22(9)، 25-35. magiran.com/p2031065
Farzaneh Kari, Nahid Bizheh , Mahdi Ghahremani Moghaddam, (2019). Interactive effect of melatonin and combined training on some components of physical fitness and serum levels of malondialdhyde in postmenopausal women with type 2, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 22(9), 25-35. magiran.com/p2031065
فرزانه کاری، ناهید بیژه، مهدی قهرمانی مقدم، تاثیر تعاملی مصرف ملاتونین و تمرین ترکیبی بر برخی از مولفه های آمادگی جسمانی و مقادیر سرمی مالون دی آلدئید در زنان یائسه مبتلا به دیابت نوع دو. مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 1398؛ 22(9): 25-35. magiran.com/p2031065
Farzaneh Kari, Nahid Bizheh , Mahdi Ghahremani Moghaddam, Interactive effect of melatonin and combined training on some components of physical fitness and serum levels of malondialdhyde in postmenopausal women with type 2, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 2019; 22(9): 25-35. magiran.com/p2031065
فرزانه کاری، ناهید بیژه، مهدی قهرمانی مقدم، "تاثیر تعاملی مصرف ملاتونین و تمرین ترکیبی بر برخی از مولفه های آمادگی جسمانی و مقادیر سرمی مالون دی آلدئید در زنان یائسه مبتلا به دیابت نوع دو"، مجله زنان مامائی و نازائی ایران 22، شماره 9 (1398): 25-35. magiran.com/p2031065
Farzaneh Kari, Nahid Bizheh , Mahdi Ghahremani Moghaddam, "Interactive effect of melatonin and combined training on some components of physical fitness and serum levels of malondialdhyde in postmenopausal women with type 2", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility 22, no.9 (2019): 25-35. magiran.com/p2031065
فرزانه کاری، ناهید بیژه، مهدی قهرمانی مقدم، (1398). 'تاثیر تعاملی مصرف ملاتونین و تمرین ترکیبی بر برخی از مولفه های آمادگی جسمانی و مقادیر سرمی مالون دی آلدئید در زنان یائسه مبتلا به دیابت نوع دو'، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 22(9)، صص.25-35. magiran.com/p2031065
Farzaneh Kari, Nahid Bizheh , Mahdi Ghahremani Moghaddam, (2019). 'Interactive effect of melatonin and combined training on some components of physical fitness and serum levels of malondialdhyde in postmenopausal women with type 2', Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 22(9), pp.25-35. magiran.com/p2031065
فرزانه کاری؛ ناهید بیژه؛ مهدی قهرمانی مقدم. "تاثیر تعاملی مصرف ملاتونین و تمرین ترکیبی بر برخی از مولفه های آمادگی جسمانی و مقادیر سرمی مالون دی آلدئید در زنان یائسه مبتلا به دیابت نوع دو". مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 22 ،9 ، 1398، 25-35. magiran.com/p2031065
Farzaneh Kari; Nahid Bizheh ; Mahdi Ghahremani Moghaddam. "Interactive effect of melatonin and combined training on some components of physical fitness and serum levels of malondialdhyde in postmenopausal women with type 2", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 22, 9, 2019, 25-35. magiran.com/p2031065
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال