ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرجان قدرتی، علی محمدپور، علی خورسند وکیل زاده، جهانشیر توکلی زاده، فاطمه هادی زاده طلاساز، (1398). تاثیر طب فشاری گوش بر افسردگی زنان نابارور: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 22(9)، 36-44. magiran.com/p2031066
Marjan Ghodrati, Ali Mohammadpour , Ali Khorsand Vakilzadeh, Jahanshir Tavakolizadeh, Fatemeh Hadizadeh Talasaz, (2019). Effect of Auriculotherapy on depression in infertile women: A Randomized Clinical Trial, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 22(9), 36-44. magiran.com/p2031066
مرجان قدرتی، علی محمدپور، علی خورسند وکیل زاده، جهانشیر توکلی زاده، فاطمه هادی زاده طلاساز، تاثیر طب فشاری گوش بر افسردگی زنان نابارور: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده. مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 1398؛ 22(9): 36-44. magiran.com/p2031066
Marjan Ghodrati, Ali Mohammadpour , Ali Khorsand Vakilzadeh, Jahanshir Tavakolizadeh, Fatemeh Hadizadeh Talasaz, Effect of Auriculotherapy on depression in infertile women: A Randomized Clinical Trial, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 2019; 22(9): 36-44. magiran.com/p2031066
مرجان قدرتی، علی محمدپور، علی خورسند وکیل زاده، جهانشیر توکلی زاده، فاطمه هادی زاده طلاساز، "تاثیر طب فشاری گوش بر افسردگی زنان نابارور: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده"، مجله زنان مامائی و نازائی ایران 22، شماره 9 (1398): 36-44. magiran.com/p2031066
Marjan Ghodrati, Ali Mohammadpour , Ali Khorsand Vakilzadeh, Jahanshir Tavakolizadeh, Fatemeh Hadizadeh Talasaz, "Effect of Auriculotherapy on depression in infertile women: A Randomized Clinical Trial", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility 22, no.9 (2019): 36-44. magiran.com/p2031066
مرجان قدرتی، علی محمدپور، علی خورسند وکیل زاده، جهانشیر توکلی زاده، فاطمه هادی زاده طلاساز، (1398). 'تاثیر طب فشاری گوش بر افسردگی زنان نابارور: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده'، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 22(9)، صص.36-44. magiran.com/p2031066
Marjan Ghodrati, Ali Mohammadpour , Ali Khorsand Vakilzadeh, Jahanshir Tavakolizadeh, Fatemeh Hadizadeh Talasaz, (2019). 'Effect of Auriculotherapy on depression in infertile women: A Randomized Clinical Trial', Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 22(9), pp.36-44. magiran.com/p2031066
مرجان قدرتی؛ علی محمدپور؛ علی خورسند وکیل زاده؛ جهانشیر توکلی زاده؛ فاطمه هادی زاده طلاساز. "تاثیر طب فشاری گوش بر افسردگی زنان نابارور: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده". مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 22 ،9 ، 1398، 36-44. magiran.com/p2031066
Marjan Ghodrati; Ali Mohammadpour ; Ali Khorsand Vakilzadeh; Jahanshir Tavakolizadeh; Fatemeh Hadizadeh Talasaz. "Effect of Auriculotherapy on depression in infertile women: A Randomized Clinical Trial", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 22, 9, 2019, 36-44. magiran.com/p2031066
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال