ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهلا سالارفرد، زهرا عابدیان، سید رضا مظلوم، حسن رخشنده، فریده اخلاقی، (1398). مقایسه تبعیت از رژیم غذایی زنان مبتلا به دیابت بارداری تحت درمان با رژیم غذایی در دو گروه با و بدون مصرف بامیه، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 22(9)، 45-54. magiran.com/p2031067
Mahla Salarfard, Zahra Abedian , Seyed Reza Mazloum, Hasan Rakhshande, Farideh Akhlaghi, (2019). Comparison of adherence to the diet of women with gestational diabetes under diet therapy between the groups of with and without okra powder, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 22(9), 45-54. magiran.com/p2031067
مهلا سالارفرد، زهرا عابدیان، سید رضا مظلوم، حسن رخشنده، فریده اخلاقی، مقایسه تبعیت از رژیم غذایی زنان مبتلا به دیابت بارداری تحت درمان با رژیم غذایی در دو گروه با و بدون مصرف بامیه. مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 1398؛ 22(9): 45-54. magiran.com/p2031067
Mahla Salarfard, Zahra Abedian , Seyed Reza Mazloum, Hasan Rakhshande, Farideh Akhlaghi, Comparison of adherence to the diet of women with gestational diabetes under diet therapy between the groups of with and without okra powder, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 2019; 22(9): 45-54. magiran.com/p2031067
مهلا سالارفرد، زهرا عابدیان، سید رضا مظلوم، حسن رخشنده، فریده اخلاقی، "مقایسه تبعیت از رژیم غذایی زنان مبتلا به دیابت بارداری تحت درمان با رژیم غذایی در دو گروه با و بدون مصرف بامیه"، مجله زنان مامائی و نازائی ایران 22، شماره 9 (1398): 45-54. magiran.com/p2031067
Mahla Salarfard, Zahra Abedian , Seyed Reza Mazloum, Hasan Rakhshande, Farideh Akhlaghi, "Comparison of adherence to the diet of women with gestational diabetes under diet therapy between the groups of with and without okra powder", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility 22, no.9 (2019): 45-54. magiran.com/p2031067
مهلا سالارفرد، زهرا عابدیان، سید رضا مظلوم، حسن رخشنده، فریده اخلاقی، (1398). 'مقایسه تبعیت از رژیم غذایی زنان مبتلا به دیابت بارداری تحت درمان با رژیم غذایی در دو گروه با و بدون مصرف بامیه'، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 22(9)، صص.45-54. magiran.com/p2031067
Mahla Salarfard, Zahra Abedian , Seyed Reza Mazloum, Hasan Rakhshande, Farideh Akhlaghi, (2019). 'Comparison of adherence to the diet of women with gestational diabetes under diet therapy between the groups of with and without okra powder', Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 22(9), pp.45-54. magiran.com/p2031067
مهلا سالارفرد؛ زهرا عابدیان؛ سید رضا مظلوم؛ حسن رخشنده؛ فریده اخلاقی. "مقایسه تبعیت از رژیم غذایی زنان مبتلا به دیابت بارداری تحت درمان با رژیم غذایی در دو گروه با و بدون مصرف بامیه". مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 22 ،9 ، 1398، 45-54. magiran.com/p2031067
Mahla Salarfard; Zahra Abedian ; Seyed Reza Mazloum; Hasan Rakhshande; Farideh Akhlaghi. "Comparison of adherence to the diet of women with gestational diabetes under diet therapy between the groups of with and without okra powder", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 22, 9, 2019, 45-54. magiran.com/p2031067
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال