ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سارا باقری نسب، مهین تفضلی، معصومه میرتیموری، شکوه سادات حامدی، فریبا برنجی، سید رضا مظلوم، (1398). مقایسه اثر کپسول خوراکی آنغوزه با قرص خوراکی مترونیدازول بر بهبود علائم بالینی عفونت توسط تریکوموناس واژینالیس: یک کارآزمایی بالینی کنترل شده، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 22(9)، 55-63. magiran.com/p2031068
Sara Bagherinasab , Mahin Tafazoli, Masoumeh Mirteimouri, Shokouhsadat Hamedi, Fariba Berenji, Seyed Reza Mazloum, (2019). Comparing the effect of ferula oral capsule and metronidazole oral pill on improvement of clinical signs of infection by Trichomonas Vaginalis: A Controlled Clinical Trial, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 22(9), 55-63. magiran.com/p2031068
سارا باقری نسب، مهین تفضلی، معصومه میرتیموری، شکوه سادات حامدی، فریبا برنجی، سید رضا مظلوم، مقایسه اثر کپسول خوراکی آنغوزه با قرص خوراکی مترونیدازول بر بهبود علائم بالینی عفونت توسط تریکوموناس واژینالیس: یک کارآزمایی بالینی کنترل شده. مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 1398؛ 22(9): 55-63. magiran.com/p2031068
Sara Bagherinasab , Mahin Tafazoli, Masoumeh Mirteimouri, Shokouhsadat Hamedi, Fariba Berenji, Seyed Reza Mazloum, Comparing the effect of ferula oral capsule and metronidazole oral pill on improvement of clinical signs of infection by Trichomonas Vaginalis: A Controlled Clinical Trial, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 2019; 22(9): 55-63. magiran.com/p2031068
سارا باقری نسب، مهین تفضلی، معصومه میرتیموری، شکوه سادات حامدی، فریبا برنجی، سید رضا مظلوم، "مقایسه اثر کپسول خوراکی آنغوزه با قرص خوراکی مترونیدازول بر بهبود علائم بالینی عفونت توسط تریکوموناس واژینالیس: یک کارآزمایی بالینی کنترل شده"، مجله زنان مامائی و نازائی ایران 22، شماره 9 (1398): 55-63. magiran.com/p2031068
Sara Bagherinasab , Mahin Tafazoli, Masoumeh Mirteimouri, Shokouhsadat Hamedi, Fariba Berenji, Seyed Reza Mazloum, "Comparing the effect of ferula oral capsule and metronidazole oral pill on improvement of clinical signs of infection by Trichomonas Vaginalis: A Controlled Clinical Trial", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility 22, no.9 (2019): 55-63. magiran.com/p2031068
سارا باقری نسب، مهین تفضلی، معصومه میرتیموری، شکوه سادات حامدی، فریبا برنجی، سید رضا مظلوم، (1398). 'مقایسه اثر کپسول خوراکی آنغوزه با قرص خوراکی مترونیدازول بر بهبود علائم بالینی عفونت توسط تریکوموناس واژینالیس: یک کارآزمایی بالینی کنترل شده'، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 22(9)، صص.55-63. magiran.com/p2031068
Sara Bagherinasab , Mahin Tafazoli, Masoumeh Mirteimouri, Shokouhsadat Hamedi, Fariba Berenji, Seyed Reza Mazloum, (2019). 'Comparing the effect of ferula oral capsule and metronidazole oral pill on improvement of clinical signs of infection by Trichomonas Vaginalis: A Controlled Clinical Trial', Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 22(9), pp.55-63. magiran.com/p2031068
سارا باقری نسب؛ مهین تفضلی؛ معصومه میرتیموری؛ شکوه سادات حامدی؛ فریبا برنجی؛ سید رضا مظلوم. "مقایسه اثر کپسول خوراکی آنغوزه با قرص خوراکی مترونیدازول بر بهبود علائم بالینی عفونت توسط تریکوموناس واژینالیس: یک کارآزمایی بالینی کنترل شده". مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 22 ،9 ، 1398، 55-63. magiran.com/p2031068
Sara Bagherinasab ; Mahin Tafazoli; Masoumeh Mirteimouri; Shokouhsadat Hamedi; Fariba Berenji; Seyed Reza Mazloum. "Comparing the effect of ferula oral capsule and metronidazole oral pill on improvement of clinical signs of infection by Trichomonas Vaginalis: A Controlled Clinical Trial", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 22, 9, 2019, 55-63. magiran.com/p2031068
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال