ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم سلیمانی، صدیقه یوسف زاده، روشنک سالاری، سیده حورا موسوی واحد، سید رضا مظلوم، (1398). بررسی تاثیر پماد کتان بر ترمیم زخم سزارین: کارآزمایی بالینی تصادفی شده، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 22(9)، 64-71. magiran.com/p2031069
Maryam Soleimani, Sedigheh Yousefzadeh , Roshanak Salari, Seyedeh Houra Mousavi Vahed, Seyed Reza Mazloum, (2019). The effects of flaxseed ointment on cesarean wound healing: randomized clinical trial, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 22(9), 64-71. magiran.com/p2031069
مریم سلیمانی، صدیقه یوسف زاده، روشنک سالاری، سیده حورا موسوی واحد، سید رضا مظلوم، بررسی تاثیر پماد کتان بر ترمیم زخم سزارین: کارآزمایی بالینی تصادفی شده. مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 1398؛ 22(9): 64-71. magiran.com/p2031069
Maryam Soleimani, Sedigheh Yousefzadeh , Roshanak Salari, Seyedeh Houra Mousavi Vahed, Seyed Reza Mazloum, The effects of flaxseed ointment on cesarean wound healing: randomized clinical trial, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 2019; 22(9): 64-71. magiran.com/p2031069
مریم سلیمانی، صدیقه یوسف زاده، روشنک سالاری، سیده حورا موسوی واحد، سید رضا مظلوم، "بررسی تاثیر پماد کتان بر ترمیم زخم سزارین: کارآزمایی بالینی تصادفی شده"، مجله زنان مامائی و نازائی ایران 22، شماره 9 (1398): 64-71. magiran.com/p2031069
Maryam Soleimani, Sedigheh Yousefzadeh , Roshanak Salari, Seyedeh Houra Mousavi Vahed, Seyed Reza Mazloum, "The effects of flaxseed ointment on cesarean wound healing: randomized clinical trial", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility 22, no.9 (2019): 64-71. magiran.com/p2031069
مریم سلیمانی، صدیقه یوسف زاده، روشنک سالاری، سیده حورا موسوی واحد، سید رضا مظلوم، (1398). 'بررسی تاثیر پماد کتان بر ترمیم زخم سزارین: کارآزمایی بالینی تصادفی شده'، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 22(9)، صص.64-71. magiran.com/p2031069
Maryam Soleimani, Sedigheh Yousefzadeh , Roshanak Salari, Seyedeh Houra Mousavi Vahed, Seyed Reza Mazloum, (2019). 'The effects of flaxseed ointment on cesarean wound healing: randomized clinical trial', Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 22(9), pp.64-71. magiran.com/p2031069
مریم سلیمانی؛ صدیقه یوسف زاده؛ روشنک سالاری؛ سیده حورا موسوی واحد؛ سید رضا مظلوم. "بررسی تاثیر پماد کتان بر ترمیم زخم سزارین: کارآزمایی بالینی تصادفی شده". مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 22 ،9 ، 1398، 64-71. magiran.com/p2031069
Maryam Soleimani; Sedigheh Yousefzadeh ; Roshanak Salari; Seyedeh Houra Mousavi Vahed; Seyed Reza Mazloum. "The effects of flaxseed ointment on cesarean wound healing: randomized clinical trial", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 22, 9, 2019, 64-71. magiran.com/p2031069
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال