ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمیدرضا اکبرپور، باقر میرعباسی، احسان کامرانی، (1398). واکاوی نقش سازمان بین المللی دریانوردی در تدوین استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی، نشریه آموزش علوم دریایی، 6(2)، 1-13. magiran.com/p2031111
Hamidreza Akbarpoor, Bagher Mirabbassi , Ehsan Kamrani, (2019). Exploring the Role of the International Maritime Organization in Developing the Standards of Training, Certification and Watch keeping (STCW), Journal of Teaching in Marine Sciences, 6(2), 1-13. magiran.com/p2031111
حمیدرضا اکبرپور، باقر میرعباسی، احسان کامرانی، واکاوی نقش سازمان بین المللی دریانوردی در تدوین استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی. نشریه آموزش علوم دریایی، 1398؛ 6(2): 1-13. magiran.com/p2031111
Hamidreza Akbarpoor, Bagher Mirabbassi , Ehsan Kamrani, Exploring the Role of the International Maritime Organization in Developing the Standards of Training, Certification and Watch keeping (STCW), Journal of Teaching in Marine Sciences, 2019; 6(2): 1-13. magiran.com/p2031111
حمیدرضا اکبرپور، باقر میرعباسی، احسان کامرانی، "واکاوی نقش سازمان بین المللی دریانوردی در تدوین استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی"، نشریه آموزش علوم دریایی 6، شماره 2 (1398): 1-13. magiran.com/p2031111
Hamidreza Akbarpoor, Bagher Mirabbassi , Ehsan Kamrani, "Exploring the Role of the International Maritime Organization in Developing the Standards of Training, Certification and Watch keeping (STCW)", Journal of Teaching in Marine Sciences 6, no.2 (2019): 1-13. magiran.com/p2031111
حمیدرضا اکبرپور، باقر میرعباسی، احسان کامرانی، (1398). 'واکاوی نقش سازمان بین المللی دریانوردی در تدوین استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی'، نشریه آموزش علوم دریایی، 6(2)، صص.1-13. magiran.com/p2031111
Hamidreza Akbarpoor, Bagher Mirabbassi , Ehsan Kamrani, (2019). 'Exploring the Role of the International Maritime Organization in Developing the Standards of Training, Certification and Watch keeping (STCW)', Journal of Teaching in Marine Sciences, 6(2), pp.1-13. magiran.com/p2031111
حمیدرضا اکبرپور؛ باقر میرعباسی؛ احسان کامرانی. "واکاوی نقش سازمان بین المللی دریانوردی در تدوین استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی". نشریه آموزش علوم دریایی، 6 ،2 ، 1398، 1-13. magiran.com/p2031111
Hamidreza Akbarpoor; Bagher Mirabbassi ; Ehsan Kamrani. "Exploring the Role of the International Maritime Organization in Developing the Standards of Training, Certification and Watch keeping (STCW)", Journal of Teaching in Marine Sciences, 6, 2, 2019, 1-13. magiran.com/p2031111
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال