ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
خدیجه خوش طینت، زهرا بیگ محمدی، عبدالصمد عابدی، مزدا کاظم زاده، غزاله بهرامیان، مهدیه صالحی، وحیده شایگان، وحید مفید، رزیتا کمیلی، حدیثه زند، (1398). پایش عوامل خطر در فرآورده های سرخ شده صنعتی و صنفی کشور، فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، 14(3)، 97-108. magiran.com/p2031183
Kh Khoshtinat, Z Beigmohammadi, A Abedi, M Kazemzadeh, Gh Bahramian, M Salehi, Sh Shaygan, V Mofid, R Komeili, H Zand, (2019). Monitoring of risk factors in industrial and guilt fried products of the country, Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology, 14(3), 97-108. magiran.com/p2031183
خدیجه خوش طینت، زهرا بیگ محمدی، عبدالصمد عابدی، مزدا کاظم زاده، غزاله بهرامیان، مهدیه صالحی، وحیده شایگان، وحید مفید، رزیتا کمیلی، حدیثه زند، پایش عوامل خطر در فرآورده های سرخ شده صنعتی و صنفی کشور. فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، 1398؛ 14(3): 97-108. magiran.com/p2031183
Kh Khoshtinat, Z Beigmohammadi, A Abedi, M Kazemzadeh, Gh Bahramian, M Salehi, Sh Shaygan, V Mofid, R Komeili, H Zand, Monitoring of risk factors in industrial and guilt fried products of the country, Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology, 2019; 14(3): 97-108. magiran.com/p2031183
خدیجه خوش طینت، زهرا بیگ محمدی، عبدالصمد عابدی، مزدا کاظم زاده، غزاله بهرامیان، مهدیه صالحی، وحیده شایگان، وحید مفید، رزیتا کمیلی، حدیثه زند، "پایش عوامل خطر در فرآورده های سرخ شده صنعتی و صنفی کشور"، فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران 14، شماره 3 (1398): 97-108. magiran.com/p2031183
Kh Khoshtinat, Z Beigmohammadi, A Abedi, M Kazemzadeh, Gh Bahramian, M Salehi, Sh Shaygan, V Mofid, R Komeili, H Zand, "Monitoring of risk factors in industrial and guilt fried products of the country", Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology 14, no.3 (2019): 97-108. magiran.com/p2031183
خدیجه خوش طینت، زهرا بیگ محمدی، عبدالصمد عابدی، مزدا کاظم زاده، غزاله بهرامیان، مهدیه صالحی، وحیده شایگان، وحید مفید، رزیتا کمیلی، حدیثه زند، (1398). 'پایش عوامل خطر در فرآورده های سرخ شده صنعتی و صنفی کشور'، فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، 14(3)، صص.97-108. magiran.com/p2031183
Kh Khoshtinat, Z Beigmohammadi, A Abedi, M Kazemzadeh, Gh Bahramian, M Salehi, Sh Shaygan, V Mofid, R Komeili, H Zand, (2019). 'Monitoring of risk factors in industrial and guilt fried products of the country', Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology, 14(3), pp.97-108. magiran.com/p2031183
خدیجه خوش طینت؛ زهرا بیگ محمدی؛ عبدالصمد عابدی؛ مزدا کاظم زاده؛ غزاله بهرامیان؛ مهدیه صالحی؛ وحیده شایگان؛ وحید مفید؛ رزیتا کمیلی؛ حدیثه زند. "پایش عوامل خطر در فرآورده های سرخ شده صنعتی و صنفی کشور". فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، 14 ،3 ، 1398، 97-108. magiran.com/p2031183
Kh Khoshtinat; Z Beigmohammadi; A Abedi; M Kazemzadeh; Gh Bahramian; M Salehi; Sh Shaygan; V Mofid; R Komeili; H Zand. "Monitoring of risk factors in industrial and guilt fried products of the country", Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology, 14, 3, 2019, 97-108. magiran.com/p2031183
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال