ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نرگس موحدی، مرضیه اخلاقی، زهره اسماعیلی، علیرضا پارسا، (1398). جایگاه قوه خیال در صدور افعال و نتایج تربیتی آن (با تاکید بر مبانی نفس شناسی صدرالمتالهین)، فصلنامه خردنامه صدرا، 24(96)، 31-40. magiran.com/p2031245
narges movahedi, (2019). Place of the Faculty of Imagination in the Emanation of Acts with a Reference to its Educational Consequences (with an Emphasis on Mulla Sadra’s Self-Knowledge), Kheradname-ye Sadra, 24(96), 31-40. magiran.com/p2031245
نرگس موحدی، مرضیه اخلاقی، زهره اسماعیلی، علیرضا پارسا، جایگاه قوه خیال در صدور افعال و نتایج تربیتی آن (با تاکید بر مبانی نفس شناسی صدرالمتالهین). فصلنامه خردنامه صدرا، 1398؛ 24(96): 31-40. magiran.com/p2031245
narges movahedi, Place of the Faculty of Imagination in the Emanation of Acts with a Reference to its Educational Consequences (with an Emphasis on Mulla Sadra’s Self-Knowledge), Kheradname-ye Sadra, 2019; 24(96): 31-40. magiran.com/p2031245
نرگس موحدی، مرضیه اخلاقی، زهره اسماعیلی، علیرضا پارسا، "جایگاه قوه خیال در صدور افعال و نتایج تربیتی آن (با تاکید بر مبانی نفس شناسی صدرالمتالهین)"، فصلنامه خردنامه صدرا 24، شماره 96 (1398): 31-40. magiran.com/p2031245
narges movahedi, "Place of the Faculty of Imagination in the Emanation of Acts with a Reference to its Educational Consequences (with an Emphasis on Mulla Sadra’s Self-Knowledge)", Kheradname-ye Sadra 24, no.96 (2019): 31-40. magiran.com/p2031245
نرگس موحدی، مرضیه اخلاقی، زهره اسماعیلی، علیرضا پارسا، (1398). 'جایگاه قوه خیال در صدور افعال و نتایج تربیتی آن (با تاکید بر مبانی نفس شناسی صدرالمتالهین)'، فصلنامه خردنامه صدرا، 24(96)، صص.31-40. magiran.com/p2031245
narges movahedi, (2019). 'Place of the Faculty of Imagination in the Emanation of Acts with a Reference to its Educational Consequences (with an Emphasis on Mulla Sadra’s Self-Knowledge)', Kheradname-ye Sadra, 24(96), pp.31-40. magiran.com/p2031245
نرگس موحدی؛ مرضیه اخلاقی؛ زهره اسماعیلی؛ علیرضا پارسا. "جایگاه قوه خیال در صدور افعال و نتایج تربیتی آن (با تاکید بر مبانی نفس شناسی صدرالمتالهین)". فصلنامه خردنامه صدرا، 24 ،96 ، 1398، 31-40. magiran.com/p2031245
narges movahedi. "Place of the Faculty of Imagination in the Emanation of Acts with a Reference to its Educational Consequences (with an Emphasis on Mulla Sadra’s Self-Knowledge)", Kheradname-ye Sadra, 24, 96, 2019, 31-40. magiran.com/p2031245
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال