ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرشته بهبهانی، وحید مهرداد، حسین ابراهیم نژاد، (1398). شناسایی مدل های سه بعدی در حوزه فوریه با استفاده از فشرده کردن کره مشی تا رویه مدل، فصلنامه پردازش علائم و داده ها، 16(2)، 3-18. magiran.com/p2031272
Fereshteh Behbahani, Vahid Mehrdad, Hossein Ebrahimnezhad, (2019). 3D Models Recognition in Fourier Domain Using Compression of the Spherical Mesh up to the Models Surface, Signal and Data Processing, 16(2), 3-18. magiran.com/p2031272
فرشته بهبهانی، وحید مهرداد، حسین ابراهیم نژاد، شناسایی مدل های سه بعدی در حوزه فوریه با استفاده از فشرده کردن کره مشی تا رویه مدل. فصلنامه پردازش علائم و داده ها، 1398؛ 16(2): 3-18. magiran.com/p2031272
Fereshteh Behbahani, Vahid Mehrdad, Hossein Ebrahimnezhad, 3D Models Recognition in Fourier Domain Using Compression of the Spherical Mesh up to the Models Surface, Signal and Data Processing, 2019; 16(2): 3-18. magiran.com/p2031272
فرشته بهبهانی، وحید مهرداد، حسین ابراهیم نژاد، "شناسایی مدل های سه بعدی در حوزه فوریه با استفاده از فشرده کردن کره مشی تا رویه مدل"، فصلنامه پردازش علائم و داده ها 16، شماره 2 (1398): 3-18. magiran.com/p2031272
Fereshteh Behbahani, Vahid Mehrdad, Hossein Ebrahimnezhad, "3D Models Recognition in Fourier Domain Using Compression of the Spherical Mesh up to the Models Surface", Signal and Data Processing 16, no.2 (2019): 3-18. magiran.com/p2031272
فرشته بهبهانی، وحید مهرداد، حسین ابراهیم نژاد، (1398). 'شناسایی مدل های سه بعدی در حوزه فوریه با استفاده از فشرده کردن کره مشی تا رویه مدل'، فصلنامه پردازش علائم و داده ها، 16(2)، صص.3-18. magiran.com/p2031272
Fereshteh Behbahani, Vahid Mehrdad, Hossein Ebrahimnezhad, (2019). '3D Models Recognition in Fourier Domain Using Compression of the Spherical Mesh up to the Models Surface', Signal and Data Processing, 16(2), pp.3-18. magiran.com/p2031272
فرشته بهبهانی؛ وحید مهرداد؛ حسین ابراهیم نژاد. "شناسایی مدل های سه بعدی در حوزه فوریه با استفاده از فشرده کردن کره مشی تا رویه مدل". فصلنامه پردازش علائم و داده ها، 16 ،2 ، 1398، 3-18. magiran.com/p2031272
Fereshteh Behbahani; Vahid Mehrdad; Hossein Ebrahimnezhad. "3D Models Recognition in Fourier Domain Using Compression of the Spherical Mesh up to the Models Surface", Signal and Data Processing, 16, 2, 2019, 3-18. magiran.com/p2031272
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال