ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هانیه مریخی، حسین ابراهیم نژاد، (1398). سنتز حالات چهره انسان با روش مبتنی بر توزیع نیروی کشسانی اعمالی از طرف نقاط کنترلی، فصلنامه پردازش علائم و داده ها، 16(2)، 91-104. magiran.com/p2031277
Hanieh Merrikhi, Hossein Ebrahimnezhad, (2019). Synthesis of human facial expressions based on the distribution of elastic force applied by control points, Signal and Data Processing, 16(2), 91-104. magiran.com/p2031277
هانیه مریخی، حسین ابراهیم نژاد، سنتز حالات چهره انسان با روش مبتنی بر توزیع نیروی کشسانی اعمالی از طرف نقاط کنترلی. فصلنامه پردازش علائم و داده ها، 1398؛ 16(2): 91-104. magiran.com/p2031277
Hanieh Merrikhi, Hossein Ebrahimnezhad, Synthesis of human facial expressions based on the distribution of elastic force applied by control points, Signal and Data Processing, 2019; 16(2): 91-104. magiran.com/p2031277
هانیه مریخی، حسین ابراهیم نژاد، "سنتز حالات چهره انسان با روش مبتنی بر توزیع نیروی کشسانی اعمالی از طرف نقاط کنترلی"، فصلنامه پردازش علائم و داده ها 16، شماره 2 (1398): 91-104. magiran.com/p2031277
Hanieh Merrikhi, Hossein Ebrahimnezhad, "Synthesis of human facial expressions based on the distribution of elastic force applied by control points", Signal and Data Processing 16, no.2 (2019): 91-104. magiran.com/p2031277
هانیه مریخی، حسین ابراهیم نژاد، (1398). 'سنتز حالات چهره انسان با روش مبتنی بر توزیع نیروی کشسانی اعمالی از طرف نقاط کنترلی'، فصلنامه پردازش علائم و داده ها، 16(2)، صص.91-104. magiran.com/p2031277
Hanieh Merrikhi, Hossein Ebrahimnezhad, (2019). 'Synthesis of human facial expressions based on the distribution of elastic force applied by control points', Signal and Data Processing, 16(2), pp.91-104. magiran.com/p2031277
هانیه مریخی؛ حسین ابراهیم نژاد. "سنتز حالات چهره انسان با روش مبتنی بر توزیع نیروی کشسانی اعمالی از طرف نقاط کنترلی". فصلنامه پردازش علائم و داده ها، 16 ،2 ، 1398، 91-104. magiran.com/p2031277
Hanieh Merrikhi; Hossein Ebrahimnezhad. "Synthesis of human facial expressions based on the distribution of elastic force applied by control points", Signal and Data Processing, 16, 2, 2019, 91-104. magiran.com/p2031277
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال