ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کاظم دزفولیان، مریم اکبری، مریم جلالی، (1398). تحلیل الگوی کنشی و زنجیره های روایی گریماس در روایت مرگ رستم، فصلنامه متن پژوهی ادبی، 80، 7-32. magiran.com/p2031290
Kazem Dezfolian, Maryam Akbari , Maryam Jalali, (2019). Analysis of Actional Model and Greimas’ Syntgmes Narrative in the Rostam’s Death Narrative, Literary Text Research, 80, 7-32. magiran.com/p2031290
کاظم دزفولیان، مریم اکبری، مریم جلالی، تحلیل الگوی کنشی و زنجیره های روایی گریماس در روایت مرگ رستم. فصلنامه متن پژوهی ادبی، 1398؛ 80: 7-32. magiran.com/p2031290
Kazem Dezfolian, Maryam Akbari , Maryam Jalali, Analysis of Actional Model and Greimas’ Syntgmes Narrative in the Rostam’s Death Narrative, Literary Text Research, 2019; 80: 7-32. magiran.com/p2031290
کاظم دزفولیان، مریم اکبری، مریم جلالی، "تحلیل الگوی کنشی و زنجیره های روایی گریماس در روایت مرگ رستم"، فصلنامه متن پژوهی ادبی ،80 (1398): 7-32. magiran.com/p2031290
Kazem Dezfolian, Maryam Akbari , Maryam Jalali, "Analysis of Actional Model and Greimas’ Syntgmes Narrative in the Rostam’s Death Narrative", Literary Text Research no. 80 (2019): 7-32. magiran.com/p2031290
کاظم دزفولیان، مریم اکبری، مریم جلالی، (1398). 'تحلیل الگوی کنشی و زنجیره های روایی گریماس در روایت مرگ رستم'، فصلنامه متن پژوهی ادبی، 80، صص.7-32. magiran.com/p2031290
Kazem Dezfolian, Maryam Akbari , Maryam Jalali, (2019). 'Analysis of Actional Model and Greimas’ Syntgmes Narrative in the Rostam’s Death Narrative', Literary Text Research, 80, pp.7-32. magiran.com/p2031290
کاظم دزفولیان؛ مریم اکبری؛ مریم جلالی. "تحلیل الگوی کنشی و زنجیره های روایی گریماس در روایت مرگ رستم". فصلنامه متن پژوهی ادبی، 80 ، 1398، 7-32. magiran.com/p2031290
Kazem Dezfolian; Maryam Akbari ; Maryam Jalali. "Analysis of Actional Model and Greimas’ Syntgmes Narrative in the Rostam’s Death Narrative", Literary Text Research, 80, 2019, 7-32. magiran.com/p2031290
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال