ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی اصغری، محمدامیر عبیدی نیا، عبدالله طلوعی، (1398). تبارشناسی ماهی سیاه کوچولو در متون نثر فنی داستانی و تحلیل نمادهای آن، فصلنامه متن پژوهی ادبی، 80، 175-202. magiran.com/p2031296
Ali Asghari , Mohammad Amir Abidinia, Abdollah Tolooei, (2019). Genealogy and Analyses of "The Little Black Fish Symbols", Literary Text Research, 80, 175-202. magiran.com/p2031296
علی اصغری، محمدامیر عبیدی نیا، عبدالله طلوعی، تبارشناسی ماهی سیاه کوچولو در متون نثر فنی داستانی و تحلیل نمادهای آن. فصلنامه متن پژوهی ادبی، 1398؛ 80: 175-202. magiran.com/p2031296
Ali Asghari , Mohammad Amir Abidinia, Abdollah Tolooei, Genealogy and Analyses of "The Little Black Fish Symbols", Literary Text Research, 2019; 80: 175-202. magiran.com/p2031296
علی اصغری، محمدامیر عبیدی نیا، عبدالله طلوعی، "تبارشناسی ماهی سیاه کوچولو در متون نثر فنی داستانی و تحلیل نمادهای آن"، فصلنامه متن پژوهی ادبی ،80 (1398): 175-202. magiran.com/p2031296
Ali Asghari , Mohammad Amir Abidinia, Abdollah Tolooei, "Genealogy and Analyses of "The Little Black Fish Symbols"", Literary Text Research no. 80 (2019): 175-202. magiran.com/p2031296
علی اصغری، محمدامیر عبیدی نیا، عبدالله طلوعی، (1398). 'تبارشناسی ماهی سیاه کوچولو در متون نثر فنی داستانی و تحلیل نمادهای آن'، فصلنامه متن پژوهی ادبی، 80، صص.175-202. magiran.com/p2031296
Ali Asghari , Mohammad Amir Abidinia, Abdollah Tolooei, (2019). 'Genealogy and Analyses of "The Little Black Fish Symbols"', Literary Text Research, 80, pp.175-202. magiran.com/p2031296
علی اصغری؛ محمدامیر عبیدی نیا؛ عبدالله طلوعی. "تبارشناسی ماهی سیاه کوچولو در متون نثر فنی داستانی و تحلیل نمادهای آن". فصلنامه متن پژوهی ادبی، 80 ، 1398، 175-202. magiran.com/p2031296
Ali Asghari ; Mohammad Amir Abidinia; Abdollah Tolooei. "Genealogy and Analyses of "The Little Black Fish Symbols"", Literary Text Research, 80, 2019, 175-202. magiran.com/p2031296
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال