ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نعمت الله قاسمی، محمد قمری، جعفر پویامنش، قربان فتحی ، (1398). اثربخشی معنادرمانی گروهی و فراشناخت درمانی بر تاب آوری و انگیزه پیشرفت دانشجویان، مجله پزشکی ارومیه، 30(6)، 428-442. magiran.com/p2031313
Nematollah Ghasemi, Mohammad Ghamari, Jafar Pouyamanesh, Gorban Fathiaghdam, (2019). THE EFFECTIVENESS OF GROUP MEANING THERAPY AND META-COGNITIVE THERAPY ON RESILIENCE AND STUDENT ADVANCEMENT MOTIVATION, Urmia Medical Journal, 30(6), 428-442. magiran.com/p2031313
نعمت الله قاسمی، محمد قمری، جعفر پویامنش، قربان فتحی ، اثربخشی معنادرمانی گروهی و فراشناخت درمانی بر تاب آوری و انگیزه پیشرفت دانشجویان. مجله پزشکی ارومیه، 1398؛ 30(6): 428-442. magiran.com/p2031313
Nematollah Ghasemi, Mohammad Ghamari, Jafar Pouyamanesh, Gorban Fathiaghdam, THE EFFECTIVENESS OF GROUP MEANING THERAPY AND META-COGNITIVE THERAPY ON RESILIENCE AND STUDENT ADVANCEMENT MOTIVATION, Urmia Medical Journal, 2019; 30(6): 428-442. magiran.com/p2031313
نعمت الله قاسمی، محمد قمری، جعفر پویامنش، قربان فتحی ، "اثربخشی معنادرمانی گروهی و فراشناخت درمانی بر تاب آوری و انگیزه پیشرفت دانشجویان"، مجله پزشکی ارومیه 30، شماره 6 (1398): 428-442. magiran.com/p2031313
Nematollah Ghasemi, Mohammad Ghamari, Jafar Pouyamanesh, Gorban Fathiaghdam, "THE EFFECTIVENESS OF GROUP MEANING THERAPY AND META-COGNITIVE THERAPY ON RESILIENCE AND STUDENT ADVANCEMENT MOTIVATION", Urmia Medical Journal 30, no.6 (2019): 428-442. magiran.com/p2031313
نعمت الله قاسمی، محمد قمری، جعفر پویامنش، قربان فتحی ، (1398). 'اثربخشی معنادرمانی گروهی و فراشناخت درمانی بر تاب آوری و انگیزه پیشرفت دانشجویان'، مجله پزشکی ارومیه، 30(6)، صص.428-442. magiran.com/p2031313
Nematollah Ghasemi, Mohammad Ghamari, Jafar Pouyamanesh, Gorban Fathiaghdam, (2019). 'THE EFFECTIVENESS OF GROUP MEANING THERAPY AND META-COGNITIVE THERAPY ON RESILIENCE AND STUDENT ADVANCEMENT MOTIVATION', Urmia Medical Journal, 30(6), pp.428-442. magiran.com/p2031313
نعمت الله قاسمی؛ محمد قمری؛ جعفر پویامنش؛ قربان فتحی . "اثربخشی معنادرمانی گروهی و فراشناخت درمانی بر تاب آوری و انگیزه پیشرفت دانشجویان". مجله پزشکی ارومیه، 30 ،6 ، 1398، 428-442. magiran.com/p2031313
Nematollah Ghasemi; Mohammad Ghamari; Jafar Pouyamanesh; Gorban Fathiaghdam. "THE EFFECTIVENESS OF GROUP MEANING THERAPY AND META-COGNITIVE THERAPY ON RESILIENCE AND STUDENT ADVANCEMENT MOTIVATION", Urmia Medical Journal, 30, 6, 2019, 428-442. magiran.com/p2031313
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال