ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جابر علی زاده، سعید ایمانی، وحید نجاتی، جلیل فتح آبادی، (1398). اثربخشی درمان سوءمصرف مواد مبتنی بر ذهن آگاهی و تحریک از طریق جریان الکتریکی مستقیم بر بهبود ولع مصرف و بدتنظیمی هیجانی نوجوانان با اختلال مصرف مواد، مجله پزشکی ارومیه، 30(6)، 462-474. magiran.com/p2031316
Jaber Alizadeh, Saeed Imani, Vahid Nejati, Jalil Fathabadi, (2019). EFFECTIVENESS OF MINDFULNESS-BASED SUBSTANCE ABUSE TREATMENT AND TRANSCRANIAL DIRECT CURRENT STIMULATION ON CRAVING AND EMOTIONAL DYSREGULATION IN ADOLESCENTS WITH SUBSTANCE USE DISORDERS, Urmia Medical Journal, 30(6), 462-474. magiran.com/p2031316
جابر علی زاده، سعید ایمانی، وحید نجاتی، جلیل فتح آبادی، اثربخشی درمان سوءمصرف مواد مبتنی بر ذهن آگاهی و تحریک از طریق جریان الکتریکی مستقیم بر بهبود ولع مصرف و بدتنظیمی هیجانی نوجوانان با اختلال مصرف مواد. مجله پزشکی ارومیه، 1398؛ 30(6): 462-474. magiran.com/p2031316
Jaber Alizadeh, Saeed Imani, Vahid Nejati, Jalil Fathabadi, EFFECTIVENESS OF MINDFULNESS-BASED SUBSTANCE ABUSE TREATMENT AND TRANSCRANIAL DIRECT CURRENT STIMULATION ON CRAVING AND EMOTIONAL DYSREGULATION IN ADOLESCENTS WITH SUBSTANCE USE DISORDERS, Urmia Medical Journal, 2019; 30(6): 462-474. magiran.com/p2031316
جابر علی زاده، سعید ایمانی، وحید نجاتی، جلیل فتح آبادی، "اثربخشی درمان سوءمصرف مواد مبتنی بر ذهن آگاهی و تحریک از طریق جریان الکتریکی مستقیم بر بهبود ولع مصرف و بدتنظیمی هیجانی نوجوانان با اختلال مصرف مواد"، مجله پزشکی ارومیه 30، شماره 6 (1398): 462-474. magiran.com/p2031316
Jaber Alizadeh, Saeed Imani, Vahid Nejati, Jalil Fathabadi, "EFFECTIVENESS OF MINDFULNESS-BASED SUBSTANCE ABUSE TREATMENT AND TRANSCRANIAL DIRECT CURRENT STIMULATION ON CRAVING AND EMOTIONAL DYSREGULATION IN ADOLESCENTS WITH SUBSTANCE USE DISORDERS", Urmia Medical Journal 30, no.6 (2019): 462-474. magiran.com/p2031316
جابر علی زاده، سعید ایمانی، وحید نجاتی، جلیل فتح آبادی، (1398). 'اثربخشی درمان سوءمصرف مواد مبتنی بر ذهن آگاهی و تحریک از طریق جریان الکتریکی مستقیم بر بهبود ولع مصرف و بدتنظیمی هیجانی نوجوانان با اختلال مصرف مواد'، مجله پزشکی ارومیه، 30(6)، صص.462-474. magiran.com/p2031316
Jaber Alizadeh, Saeed Imani, Vahid Nejati, Jalil Fathabadi, (2019). 'EFFECTIVENESS OF MINDFULNESS-BASED SUBSTANCE ABUSE TREATMENT AND TRANSCRANIAL DIRECT CURRENT STIMULATION ON CRAVING AND EMOTIONAL DYSREGULATION IN ADOLESCENTS WITH SUBSTANCE USE DISORDERS', Urmia Medical Journal, 30(6), pp.462-474. magiran.com/p2031316
جابر علی زاده؛ سعید ایمانی؛ وحید نجاتی؛ جلیل فتح آبادی. "اثربخشی درمان سوءمصرف مواد مبتنی بر ذهن آگاهی و تحریک از طریق جریان الکتریکی مستقیم بر بهبود ولع مصرف و بدتنظیمی هیجانی نوجوانان با اختلال مصرف مواد". مجله پزشکی ارومیه، 30 ،6 ، 1398، 462-474. magiran.com/p2031316
Jaber Alizadeh; Saeed Imani; Vahid Nejati; Jalil Fathabadi. "EFFECTIVENESS OF MINDFULNESS-BASED SUBSTANCE ABUSE TREATMENT AND TRANSCRANIAL DIRECT CURRENT STIMULATION ON CRAVING AND EMOTIONAL DYSREGULATION IN ADOLESCENTS WITH SUBSTANCE USE DISORDERS", Urmia Medical Journal, 30, 6, 2019, 462-474. magiran.com/p2031316
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال