ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Mojtaba SAFFARI, Mohammad Hossein MODARRESSI, Reza SHIRKOOHI, Bita HASSANI, Mandana AFSHARPAD, Gholamreza RAFIEI, Gholamreza ABROODI, Mir Saeed YEKANINEJAD, Jamal ARFAEE, Seyed Mohammad AKRAMI, (2019). Plasma 5-miRNA as Biomarkers for Identifying Prostate Cancer Patients, Iranian Journal of Public Health, 48(9), 1743-1745. magiran.com/p2031390
Mojtaba SAFFARI, Mohammad Hossein MODARRESSI, Reza SHIRKOOHI, Bita HASSANI, Mandana AFSHARPAD, Gholamreza RAFIEI, Gholamreza ABROODI, Mir Saeed YEKANINEJAD, Jamal ARFAEE, Seyed Mohammad AKRAMI, Plasma 5-miRNA as Biomarkers for Identifying Prostate Cancer Patients, Iranian Journal of Public Health, 2019; 48(9): 1743-1745. magiran.com/p2031390
Mojtaba SAFFARI, Mohammad Hossein MODARRESSI, Reza SHIRKOOHI, Bita HASSANI, Mandana AFSHARPAD, Gholamreza RAFIEI, Gholamreza ABROODI, Mir Saeed YEKANINEJAD, Jamal ARFAEE, Seyed Mohammad AKRAMI, "Plasma 5-miRNA as Biomarkers for Identifying Prostate Cancer Patients", Iranian Journal of Public Health 48, no.9 (2019): 1743-1745. magiran.com/p2031390
Mojtaba SAFFARI, Mohammad Hossein MODARRESSI, Reza SHIRKOOHI, Bita HASSANI, Mandana AFSHARPAD, Gholamreza RAFIEI, Gholamreza ABROODI, Mir Saeed YEKANINEJAD, Jamal ARFAEE, Seyed Mohammad AKRAMI, (2019). 'Plasma 5-miRNA as Biomarkers for Identifying Prostate Cancer Patients', Iranian Journal of Public Health, 48(9), pp.1743-1745. magiran.com/p2031390
Mojtaba SAFFARI; Mohammad Hossein MODARRESSI; Reza SHIRKOOHI; Bita HASSANI; Mandana AFSHARPAD; Gholamreza RAFIEI; Gholamreza ABROODI; Mir Saeed YEKANINEJAD; Jamal ARFAEE; Seyed Mohammad AKRAMI. "Plasma 5-miRNA as Biomarkers for Identifying Prostate Cancer Patients", Iranian Journal of Public Health, 48, 9, 2019, 1743-1745. magiran.com/p2031390
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال