ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی مردانی نژاد، فرشید دانش، حسین سعادت، سید محمدرضا دربانی، (1398). کیفیت محتوای وب سایت های دانشگاه های صنعتی ایران: یک مطالعه وب سنجی، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 34(4)، 1701-1734. magiran.com/p2031433
Ali Mardaninejad, Farshid Danesh, Hossein Saadat, Seyyed Mohammad Reza Darbani, (2019). Websites content quality of Iranian universities of technology: Awebometrics study, Information Sciences & Technology, 34(4), 1701-1734. magiran.com/p2031433
علی مردانی نژاد، فرشید دانش، حسین سعادت، سید محمدرضا دربانی، کیفیت محتوای وب سایت های دانشگاه های صنعتی ایران: یک مطالعه وب سنجی. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 1398؛ 34(4): 1701-1734. magiran.com/p2031433
Ali Mardaninejad, Farshid Danesh, Hossein Saadat, Seyyed Mohammad Reza Darbani, Websites content quality of Iranian universities of technology: Awebometrics study, Information Sciences & Technology, 2019; 34(4): 1701-1734. magiran.com/p2031433
علی مردانی نژاد، فرشید دانش، حسین سعادت، سید محمدرضا دربانی، "کیفیت محتوای وب سایت های دانشگاه های صنعتی ایران: یک مطالعه وب سنجی"، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات 34، شماره 4 (1398): 1701-1734. magiran.com/p2031433
Ali Mardaninejad, Farshid Danesh, Hossein Saadat, Seyyed Mohammad Reza Darbani, "Websites content quality of Iranian universities of technology: Awebometrics study", Information Sciences & Technology 34, no.4 (2019): 1701-1734. magiran.com/p2031433
علی مردانی نژاد، فرشید دانش، حسین سعادت، سید محمدرضا دربانی، (1398). 'کیفیت محتوای وب سایت های دانشگاه های صنعتی ایران: یک مطالعه وب سنجی'، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 34(4)، صص.1701-1734. magiran.com/p2031433
Ali Mardaninejad, Farshid Danesh, Hossein Saadat, Seyyed Mohammad Reza Darbani, (2019). 'Websites content quality of Iranian universities of technology: Awebometrics study', Information Sciences & Technology, 34(4), pp.1701-1734. magiran.com/p2031433
علی مردانی نژاد؛ فرشید دانش؛ حسین سعادت؛ سید محمدرضا دربانی. "کیفیت محتوای وب سایت های دانشگاه های صنعتی ایران: یک مطالعه وب سنجی". پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 34 ،4 ، 1398، 1701-1734. magiran.com/p2031433
Ali Mardaninejad; Farshid Danesh; Hossein Saadat; Seyyed Mohammad Reza Darbani. "Websites content quality of Iranian universities of technology: Awebometrics study", Information Sciences & Technology, 34, 4, 2019, 1701-1734. magiran.com/p2031433
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال