ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالکریم ویسی، ابراهیم مقیمی، مهران مقصودی، مجتبی یمانی، سیدموسی حسینی، (1398). ارزیابی توسعه یافتگی آبخوان های کارستی در ارتباط با ژئومورفولوژی دولین ها و ویژگی های هیدرودینامیکی (مطالعه ی موردی: توده ی کارستی شاهو)، نشریه هیدروژئومورفولوژی، 5(19)، 101-123. magiran.com/p2031556
Abdolkarim Veysi, Ebrahim Moghimi , Mehran Maghsoudi, Mojtaba Yamani, Sayed Musa Hosseini, (2019). The Evaluation of the Development of Karstic Aquifers in Relation to the Geomorphology of Dolines and Hydrodynamic Characteristic (Case Study: Shahu Karstic Terrain), Hydrogeomorphology, 5(19), 101-123. magiran.com/p2031556
عبدالکریم ویسی، ابراهیم مقیمی، مهران مقصودی، مجتبی یمانی، سیدموسی حسینی، ارزیابی توسعه یافتگی آبخوان های کارستی در ارتباط با ژئومورفولوژی دولین ها و ویژگی های هیدرودینامیکی (مطالعه ی موردی: توده ی کارستی شاهو). نشریه هیدروژئومورفولوژی، 1398؛ 5(19): 101-123. magiran.com/p2031556
Abdolkarim Veysi, Ebrahim Moghimi , Mehran Maghsoudi, Mojtaba Yamani, Sayed Musa Hosseini, The Evaluation of the Development of Karstic Aquifers in Relation to the Geomorphology of Dolines and Hydrodynamic Characteristic (Case Study: Shahu Karstic Terrain), Hydrogeomorphology, 2019; 5(19): 101-123. magiran.com/p2031556
عبدالکریم ویسی، ابراهیم مقیمی، مهران مقصودی، مجتبی یمانی، سیدموسی حسینی، "ارزیابی توسعه یافتگی آبخوان های کارستی در ارتباط با ژئومورفولوژی دولین ها و ویژگی های هیدرودینامیکی (مطالعه ی موردی: توده ی کارستی شاهو)"، نشریه هیدروژئومورفولوژی 5، شماره 19 (1398): 101-123. magiran.com/p2031556
Abdolkarim Veysi, Ebrahim Moghimi , Mehran Maghsoudi, Mojtaba Yamani, Sayed Musa Hosseini, "The Evaluation of the Development of Karstic Aquifers in Relation to the Geomorphology of Dolines and Hydrodynamic Characteristic (Case Study: Shahu Karstic Terrain)", Hydrogeomorphology 5, no.19 (2019): 101-123. magiran.com/p2031556
عبدالکریم ویسی، ابراهیم مقیمی، مهران مقصودی، مجتبی یمانی، سیدموسی حسینی، (1398). 'ارزیابی توسعه یافتگی آبخوان های کارستی در ارتباط با ژئومورفولوژی دولین ها و ویژگی های هیدرودینامیکی (مطالعه ی موردی: توده ی کارستی شاهو)'، نشریه هیدروژئومورفولوژی، 5(19)، صص.101-123. magiran.com/p2031556
Abdolkarim Veysi, Ebrahim Moghimi , Mehran Maghsoudi, Mojtaba Yamani, Sayed Musa Hosseini, (2019). 'The Evaluation of the Development of Karstic Aquifers in Relation to the Geomorphology of Dolines and Hydrodynamic Characteristic (Case Study: Shahu Karstic Terrain)', Hydrogeomorphology, 5(19), pp.101-123. magiran.com/p2031556
عبدالکریم ویسی؛ ابراهیم مقیمی؛ مهران مقصودی؛ مجتبی یمانی؛ سیدموسی حسینی. "ارزیابی توسعه یافتگی آبخوان های کارستی در ارتباط با ژئومورفولوژی دولین ها و ویژگی های هیدرودینامیکی (مطالعه ی موردی: توده ی کارستی شاهو)". نشریه هیدروژئومورفولوژی، 5 ،19 ، 1398، 101-123. magiran.com/p2031556
Abdolkarim Veysi; Ebrahim Moghimi ; Mehran Maghsoudi; Mojtaba Yamani; Sayed Musa Hosseini. "The Evaluation of the Development of Karstic Aquifers in Relation to the Geomorphology of Dolines and Hydrodynamic Characteristic (Case Study: Shahu Karstic Terrain)", Hydrogeomorphology, 5, 19, 2019, 101-123. magiran.com/p2031556
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال