ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کورش برجسته، محمد نوری، مریم داغری، محمدرحیم حاجی ، مسعودرضا صیفی، مهدی پورمهدی، (1398). شیوع سرمی آلودگی به ویروس اسهال ویروسی گاو (BVDV) در گوسفندان استان خوزستان، فصلنامه دامپزشکی ایران، 15(64)، 5-12. magiran.com/p2031630
Kourosh Barjasteh, M.R Haji Hajikolaei , Mahdi Pourmahdi, Mohammad Nouri, Maryam Dagheri, Masoud Reza Saifi, (2019). Seroprevalence of bovine viral diarrhea virus (BVDV) infection in sheep of Khouzestan province, Iranian Veterinary Journal, 15(64), 5-12. magiran.com/p2031630
کورش برجسته، محمد نوری، مریم داغری، محمدرحیم حاجی ، مسعودرضا صیفی، مهدی پورمهدی، شیوع سرمی آلودگی به ویروس اسهال ویروسی گاو (BVDV) در گوسفندان استان خوزستان. فصلنامه دامپزشکی ایران، 1398؛ 15(64): 5-12. magiran.com/p2031630
Kourosh Barjasteh, M.R Haji Hajikolaei , Mahdi Pourmahdi, Mohammad Nouri, Maryam Dagheri, Masoud Reza Saifi, Seroprevalence of bovine viral diarrhea virus (BVDV) infection in sheep of Khouzestan province, Iranian Veterinary Journal, 2019; 15(64): 5-12. magiran.com/p2031630
کورش برجسته، محمد نوری، مریم داغری، محمدرحیم حاجی ، مسعودرضا صیفی، مهدی پورمهدی، "شیوع سرمی آلودگی به ویروس اسهال ویروسی گاو (BVDV) در گوسفندان استان خوزستان"، فصلنامه دامپزشکی ایران 15، شماره 64 (1398): 5-12. magiran.com/p2031630
Kourosh Barjasteh, M.R Haji Hajikolaei , Mahdi Pourmahdi, Mohammad Nouri, Maryam Dagheri, Masoud Reza Saifi, "Seroprevalence of bovine viral diarrhea virus (BVDV) infection in sheep of Khouzestan province", Iranian Veterinary Journal 15, no.64 (2019): 5-12. magiran.com/p2031630
کورش برجسته، محمد نوری، مریم داغری، محمدرحیم حاجی ، مسعودرضا صیفی، مهدی پورمهدی، (1398). 'شیوع سرمی آلودگی به ویروس اسهال ویروسی گاو (BVDV) در گوسفندان استان خوزستان'، فصلنامه دامپزشکی ایران، 15(64)، صص.5-12. magiran.com/p2031630
Kourosh Barjasteh, M.R Haji Hajikolaei , Mahdi Pourmahdi, Mohammad Nouri, Maryam Dagheri, Masoud Reza Saifi, (2019). 'Seroprevalence of bovine viral diarrhea virus (BVDV) infection in sheep of Khouzestan province', Iranian Veterinary Journal, 15(64), pp.5-12. magiran.com/p2031630
کورش برجسته؛ محمد نوری؛ مریم داغری؛ محمدرحیم حاجی ؛ مسعودرضا صیفی؛ مهدی پورمهدی. "شیوع سرمی آلودگی به ویروس اسهال ویروسی گاو (BVDV) در گوسفندان استان خوزستان". فصلنامه دامپزشکی ایران، 15 ،64 ، 1398، 5-12. magiran.com/p2031630
Kourosh Barjasteh; M.R Haji Hajikolaei ; Mahdi Pourmahdi; Mohammad Nouri; Maryam Dagheri; Masoud Reza Saifi. "Seroprevalence of bovine viral diarrhea virus (BVDV) infection in sheep of Khouzestan province", Iranian Veterinary Journal, 15, 64, 2019, 5-12. magiran.com/p2031630
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال