ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پریسا محمودوند، مسعود ورشوساز، حسن نایب زاده، علیرضا راکی، مهدی پورمهدی، (1398). بررسی فراوانی انگل های خونی در گوسفندان حومه دزفول در جنوب غربی ایران، فصلنامه دامپزشکی ایران، 15(64)، 68-77. magiran.com/p2031637
Parisa Mahmoudvand, Masoud Varshosaz, Hassan Nayebzadeh, Alireza Rocky , Mahdi Pourmahdi, (2019). Prevalence of blood parasites in sheep of Dezful area, south-west of Iran, Iranian Veterinary Journal, 15(64), 68-77. magiran.com/p2031637
پریسا محمودوند، مسعود ورشوساز، حسن نایب زاده، علیرضا راکی، مهدی پورمهدی، بررسی فراوانی انگل های خونی در گوسفندان حومه دزفول در جنوب غربی ایران. فصلنامه دامپزشکی ایران، 1398؛ 15(64): 68-77. magiran.com/p2031637
Parisa Mahmoudvand, Masoud Varshosaz, Hassan Nayebzadeh, Alireza Rocky , Mahdi Pourmahdi, Prevalence of blood parasites in sheep of Dezful area, south-west of Iran, Iranian Veterinary Journal, 2019; 15(64): 68-77. magiran.com/p2031637
پریسا محمودوند، مسعود ورشوساز، حسن نایب زاده، علیرضا راکی، مهدی پورمهدی، "بررسی فراوانی انگل های خونی در گوسفندان حومه دزفول در جنوب غربی ایران"، فصلنامه دامپزشکی ایران 15، شماره 64 (1398): 68-77. magiran.com/p2031637
Parisa Mahmoudvand, Masoud Varshosaz, Hassan Nayebzadeh, Alireza Rocky , Mahdi Pourmahdi, "Prevalence of blood parasites in sheep of Dezful area, south-west of Iran", Iranian Veterinary Journal 15, no.64 (2019): 68-77. magiran.com/p2031637
پریسا محمودوند، مسعود ورشوساز، حسن نایب زاده، علیرضا راکی، مهدی پورمهدی، (1398). 'بررسی فراوانی انگل های خونی در گوسفندان حومه دزفول در جنوب غربی ایران'، فصلنامه دامپزشکی ایران، 15(64)، صص.68-77. magiran.com/p2031637
Parisa Mahmoudvand, Masoud Varshosaz, Hassan Nayebzadeh, Alireza Rocky , Mahdi Pourmahdi, (2019). 'Prevalence of blood parasites in sheep of Dezful area, south-west of Iran', Iranian Veterinary Journal, 15(64), pp.68-77. magiran.com/p2031637
پریسا محمودوند؛ مسعود ورشوساز؛ حسن نایب زاده؛ علیرضا راکی؛ مهدی پورمهدی. "بررسی فراوانی انگل های خونی در گوسفندان حومه دزفول در جنوب غربی ایران". فصلنامه دامپزشکی ایران، 15 ،64 ، 1398، 68-77. magiran.com/p2031637
Parisa Mahmoudvand; Masoud Varshosaz; Hassan Nayebzadeh; Alireza Rocky ; Mahdi Pourmahdi. "Prevalence of blood parasites in sheep of Dezful area, south-west of Iran", Iranian Veterinary Journal, 15, 64, 2019, 68-77. magiran.com/p2031637
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال