ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی عباس نیک وند، سیده میثاق جلالی، علی رضا قدردان، محمد نوری، سروش حسن پور، (1398). ارتباط تغییرات هورمون های تیروئیدی با شاخص سرمی آسیب میوکارد در گاو، گوسفند و بره های مبتلا به تب برفکی، فصلنامه دامپزشکی ایران، 15(64)، 92-101. magiran.com/p2031640
Ali Abbas Nikvand , Alireza Ghadrdan, Mohammad Nouri, Soroush Hassan Pour Amirabadi, Seyedeh Misagh Jalal, (2019). Evaluation of thyroid hormones and their relationship with serum biomarkers of myocardial injury in cattle, sheep and lambs with FMD, Iranian Veterinary Journal, 15(64), 92-101. magiran.com/p2031640
علی عباس نیک وند، سیده میثاق جلالی، علی رضا قدردان، محمد نوری، سروش حسن پور، ارتباط تغییرات هورمون های تیروئیدی با شاخص سرمی آسیب میوکارد در گاو، گوسفند و بره های مبتلا به تب برفکی. فصلنامه دامپزشکی ایران، 1398؛ 15(64): 92-101. magiran.com/p2031640
Ali Abbas Nikvand , Alireza Ghadrdan, Mohammad Nouri, Soroush Hassan Pour Amirabadi, Seyedeh Misagh Jalal, Evaluation of thyroid hormones and their relationship with serum biomarkers of myocardial injury in cattle, sheep and lambs with FMD, Iranian Veterinary Journal, 2019; 15(64): 92-101. magiran.com/p2031640
علی عباس نیک وند، سیده میثاق جلالی، علی رضا قدردان، محمد نوری، سروش حسن پور، "ارتباط تغییرات هورمون های تیروئیدی با شاخص سرمی آسیب میوکارد در گاو، گوسفند و بره های مبتلا به تب برفکی"، فصلنامه دامپزشکی ایران 15، شماره 64 (1398): 92-101. magiran.com/p2031640
Ali Abbas Nikvand , Alireza Ghadrdan, Mohammad Nouri, Soroush Hassan Pour Amirabadi, Seyedeh Misagh Jalal, "Evaluation of thyroid hormones and their relationship with serum biomarkers of myocardial injury in cattle, sheep and lambs with FMD", Iranian Veterinary Journal 15, no.64 (2019): 92-101. magiran.com/p2031640
علی عباس نیک وند، سیده میثاق جلالی، علی رضا قدردان، محمد نوری، سروش حسن پور، (1398). 'ارتباط تغییرات هورمون های تیروئیدی با شاخص سرمی آسیب میوکارد در گاو، گوسفند و بره های مبتلا به تب برفکی'، فصلنامه دامپزشکی ایران، 15(64)، صص.92-101. magiran.com/p2031640
Ali Abbas Nikvand , Alireza Ghadrdan, Mohammad Nouri, Soroush Hassan Pour Amirabadi, Seyedeh Misagh Jalal, (2019). 'Evaluation of thyroid hormones and their relationship with serum biomarkers of myocardial injury in cattle, sheep and lambs with FMD', Iranian Veterinary Journal, 15(64), pp.92-101. magiran.com/p2031640
علی عباس نیک وند؛ سیده میثاق جلالی؛ علی رضا قدردان؛ محمد نوری؛ سروش حسن پور. "ارتباط تغییرات هورمون های تیروئیدی با شاخص سرمی آسیب میوکارد در گاو، گوسفند و بره های مبتلا به تب برفکی". فصلنامه دامپزشکی ایران، 15 ،64 ، 1398، 92-101. magiran.com/p2031640
Ali Abbas Nikvand ; Alireza Ghadrdan; Mohammad Nouri; Soroush Hassan Pour Amirabadi; Seyedeh Misagh Jalal. "Evaluation of thyroid hormones and their relationship with serum biomarkers of myocardial injury in cattle, sheep and lambs with FMD", Iranian Veterinary Journal, 15, 64, 2019, 92-101. magiran.com/p2031640
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال