ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید عباس موسویان، محمدرضا مهربان پور، محمدرسول حشمتی، (1398). آسیب شناسی و نقد وضعیت بانکداری ایران از منظر عدالت اقتصادی، دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، 12(1)، 121-150. magiran.com/p2031670
Sayyed Abbas Mosavian, Mohammad Reza Mehrabanpour , Mohammad Rasoul Heshmati, (2019). Pathology and Criticism of the Performance of Banking System in Iran from the Perspective of Economic Justice, Journal Of Islamic Economics Studies, 12(1), 121-150. magiran.com/p2031670
سید عباس موسویان، محمدرضا مهربان پور، محمدرسول حشمتی، آسیب شناسی و نقد وضعیت بانکداری ایران از منظر عدالت اقتصادی. دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، 1398؛ 12(1): 121-150. magiran.com/p2031670
Sayyed Abbas Mosavian, Mohammad Reza Mehrabanpour , Mohammad Rasoul Heshmati, Pathology and Criticism of the Performance of Banking System in Iran from the Perspective of Economic Justice, Journal Of Islamic Economics Studies, 2019; 12(1): 121-150. magiran.com/p2031670
سید عباس موسویان، محمدرضا مهربان پور، محمدرسول حشمتی، "آسیب شناسی و نقد وضعیت بانکداری ایران از منظر عدالت اقتصادی"، دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی 12، شماره 1 (1398): 121-150. magiran.com/p2031670
Sayyed Abbas Mosavian, Mohammad Reza Mehrabanpour , Mohammad Rasoul Heshmati, "Pathology and Criticism of the Performance of Banking System in Iran from the Perspective of Economic Justice", Journal Of Islamic Economics Studies 12, no.1 (2019): 121-150. magiran.com/p2031670
سید عباس موسویان، محمدرضا مهربان پور، محمدرسول حشمتی، (1398). 'آسیب شناسی و نقد وضعیت بانکداری ایران از منظر عدالت اقتصادی'، دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، 12(1)، صص.121-150. magiran.com/p2031670
Sayyed Abbas Mosavian, Mohammad Reza Mehrabanpour , Mohammad Rasoul Heshmati, (2019). 'Pathology and Criticism of the Performance of Banking System in Iran from the Perspective of Economic Justice', Journal Of Islamic Economics Studies, 12(1), pp.121-150. magiran.com/p2031670
سید عباس موسویان؛ محمدرضا مهربان پور؛ محمدرسول حشمتی. "آسیب شناسی و نقد وضعیت بانکداری ایران از منظر عدالت اقتصادی". دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، 12 ،1 ، 1398، 121-150. magiran.com/p2031670
Sayyed Abbas Mosavian; Mohammad Reza Mehrabanpour ; Mohammad Rasoul Heshmati. "Pathology and Criticism of the Performance of Banking System in Iran from the Perspective of Economic Justice", Journal Of Islamic Economics Studies, 12, 1, 2019, 121-150. magiran.com/p2031670
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال