ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی قائمی ، مینا میرحسینی، (1398). ارزیابی تاثیر عملکرد مطابق با قانون بانکداری بدون ربا در سپرده های سرمایه گذاری بر کارایی اقتصادی نظام بانکی؛ کاربرد برآوردگر AB N-step GMM در الگوی داده های ترکیبی پویا، دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، 12(1)، 177-208. magiran.com/p2031672
Mina Mirhosseini, Mahdi Ghaemi , (2019). The Effect of Matching Behavior to the Usury (Interest) Free Banking System on the Economic Efficiency of Banking System: Application of Arellano-Bond N-Step GMM Estimator in Dynamic Panel Data Model, Journal Of Islamic Economics Studies, 12(1), 177-208. magiran.com/p2031672
مهدی قائمی ، مینا میرحسینی، ارزیابی تاثیر عملکرد مطابق با قانون بانکداری بدون ربا در سپرده های سرمایه گذاری بر کارایی اقتصادی نظام بانکی؛ کاربرد برآوردگر AB N-step GMM در الگوی داده های ترکیبی پویا. دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، 1398؛ 12(1): 177-208. magiran.com/p2031672
Mina Mirhosseini, Mahdi Ghaemi , The Effect of Matching Behavior to the Usury (Interest) Free Banking System on the Economic Efficiency of Banking System: Application of Arellano-Bond N-Step GMM Estimator in Dynamic Panel Data Model, Journal Of Islamic Economics Studies, 2019; 12(1): 177-208. magiran.com/p2031672
مهدی قائمی ، مینا میرحسینی، "ارزیابی تاثیر عملکرد مطابق با قانون بانکداری بدون ربا در سپرده های سرمایه گذاری بر کارایی اقتصادی نظام بانکی؛ کاربرد برآوردگر AB N-step GMM در الگوی داده های ترکیبی پویا"، دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی 12، شماره 1 (1398): 177-208. magiran.com/p2031672
Mina Mirhosseini, Mahdi Ghaemi , "The Effect of Matching Behavior to the Usury (Interest) Free Banking System on the Economic Efficiency of Banking System: Application of Arellano-Bond N-Step GMM Estimator in Dynamic Panel Data Model", Journal Of Islamic Economics Studies 12, no.1 (2019): 177-208. magiran.com/p2031672
مهدی قائمی ، مینا میرحسینی، (1398). 'ارزیابی تاثیر عملکرد مطابق با قانون بانکداری بدون ربا در سپرده های سرمایه گذاری بر کارایی اقتصادی نظام بانکی؛ کاربرد برآوردگر AB N-step GMM در الگوی داده های ترکیبی پویا'، دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، 12(1)، صص.177-208. magiran.com/p2031672
Mina Mirhosseini, Mahdi Ghaemi , (2019). 'The Effect of Matching Behavior to the Usury (Interest) Free Banking System on the Economic Efficiency of Banking System: Application of Arellano-Bond N-Step GMM Estimator in Dynamic Panel Data Model', Journal Of Islamic Economics Studies, 12(1), pp.177-208. magiran.com/p2031672
مهدی قائمی ؛ مینا میرحسینی. "ارزیابی تاثیر عملکرد مطابق با قانون بانکداری بدون ربا در سپرده های سرمایه گذاری بر کارایی اقتصادی نظام بانکی؛ کاربرد برآوردگر AB N-step GMM در الگوی داده های ترکیبی پویا". دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، 12 ،1 ، 1398، 177-208. magiran.com/p2031672
Mina Mirhosseini; Mahdi Ghaemi . "The Effect of Matching Behavior to the Usury (Interest) Free Banking System on the Economic Efficiency of Banking System: Application of Arellano-Bond N-Step GMM Estimator in Dynamic Panel Data Model", Journal Of Islamic Economics Studies, 12, 1, 2019, 177-208. magiran.com/p2031672
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال