ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیدعلی روحانی، سیدمهدی بنی طبا، مصطفی موفق، (1398). تحلیل انطباق عملیات و صورت های مالی بانک ها در بخش ارزی بر ضوابط بانکداری بدون ربا، دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، 12(1)، 281-310. magiran.com/p2031676
Sayyed Ali Rohani , Sayyed Mahdi Banitaba, Mostafa Movaffagh, (2019). Investigating the Compliance of Operations and Financial Statements of Banks in the Foreign Exchange Sector WithInterest-Free Banking Standards, Journal Of Islamic Economics Studies, 12(1), 281-310. magiran.com/p2031676
سیدعلی روحانی، سیدمهدی بنی طبا، مصطفی موفق، تحلیل انطباق عملیات و صورت های مالی بانک ها در بخش ارزی بر ضوابط بانکداری بدون ربا. دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، 1398؛ 12(1): 281-310. magiran.com/p2031676
Sayyed Ali Rohani , Sayyed Mahdi Banitaba, Mostafa Movaffagh, Investigating the Compliance of Operations and Financial Statements of Banks in the Foreign Exchange Sector WithInterest-Free Banking Standards, Journal Of Islamic Economics Studies, 2019; 12(1): 281-310. magiran.com/p2031676
سیدعلی روحانی، سیدمهدی بنی طبا، مصطفی موفق، "تحلیل انطباق عملیات و صورت های مالی بانک ها در بخش ارزی بر ضوابط بانکداری بدون ربا"، دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی 12، شماره 1 (1398): 281-310. magiran.com/p2031676
Sayyed Ali Rohani , Sayyed Mahdi Banitaba, Mostafa Movaffagh, "Investigating the Compliance of Operations and Financial Statements of Banks in the Foreign Exchange Sector WithInterest-Free Banking Standards", Journal Of Islamic Economics Studies 12, no.1 (2019): 281-310. magiran.com/p2031676
سیدعلی روحانی، سیدمهدی بنی طبا، مصطفی موفق، (1398). 'تحلیل انطباق عملیات و صورت های مالی بانک ها در بخش ارزی بر ضوابط بانکداری بدون ربا'، دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، 12(1)، صص.281-310. magiran.com/p2031676
Sayyed Ali Rohani , Sayyed Mahdi Banitaba, Mostafa Movaffagh, (2019). 'Investigating the Compliance of Operations and Financial Statements of Banks in the Foreign Exchange Sector WithInterest-Free Banking Standards', Journal Of Islamic Economics Studies, 12(1), pp.281-310. magiran.com/p2031676
سیدعلی روحانی؛ سیدمهدی بنی طبا؛ مصطفی موفق. "تحلیل انطباق عملیات و صورت های مالی بانک ها در بخش ارزی بر ضوابط بانکداری بدون ربا". دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، 12 ،1 ، 1398، 281-310. magiran.com/p2031676
Sayyed Ali Rohani ; Sayyed Mahdi Banitaba; Mostafa Movaffagh. "Investigating the Compliance of Operations and Financial Statements of Banks in the Foreign Exchange Sector WithInterest-Free Banking Standards", Journal Of Islamic Economics Studies, 12, 1, 2019, 281-310. magiran.com/p2031676
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال