ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مصطفی حیدری مقدم، کرامت زیاری، حسین حاتمی نژاد، احمد پور احمد، (1398). بررسی و ارزیابی سیاست های مسکن گروه های آسیب پذیر در کسب رضایت ساکنان (مورد شهر خرم آباد)، فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، 9(2)، 139-155. magiran.com/p2031726
Mostafa Heidari Moghadam , Keramat Ziyari, Hussein Hataminezhad, Ahmad Pourahmad, (2019). Assessment and evaluation of housing policies of vulnerable groups in obtaining residents' satisfaction (case of Khorramabad city), Quarterly of Geography (Regional Planing), 9(2), 139-155. magiran.com/p2031726
مصطفی حیدری مقدم، کرامت زیاری، حسین حاتمی نژاد، احمد پور احمد، بررسی و ارزیابی سیاست های مسکن گروه های آسیب پذیر در کسب رضایت ساکنان (مورد شهر خرم آباد). فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، 1398؛ 9(2): 139-155. magiran.com/p2031726
Mostafa Heidari Moghadam , Keramat Ziyari, Hussein Hataminezhad, Ahmad Pourahmad, Assessment and evaluation of housing policies of vulnerable groups in obtaining residents' satisfaction (case of Khorramabad city), Quarterly of Geography (Regional Planing), 2019; 9(2): 139-155. magiran.com/p2031726
مصطفی حیدری مقدم، کرامت زیاری، حسین حاتمی نژاد، احمد پور احمد، "بررسی و ارزیابی سیاست های مسکن گروه های آسیب پذیر در کسب رضایت ساکنان (مورد شهر خرم آباد)"، فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) 9، شماره 2 (1398): 139-155. magiran.com/p2031726
Mostafa Heidari Moghadam , Keramat Ziyari, Hussein Hataminezhad, Ahmad Pourahmad, "Assessment and evaluation of housing policies of vulnerable groups in obtaining residents' satisfaction (case of Khorramabad city)", Quarterly of Geography (Regional Planing) 9, no.2 (2019): 139-155. magiran.com/p2031726
مصطفی حیدری مقدم، کرامت زیاری، حسین حاتمی نژاد، احمد پور احمد، (1398). 'بررسی و ارزیابی سیاست های مسکن گروه های آسیب پذیر در کسب رضایت ساکنان (مورد شهر خرم آباد)'، فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، 9(2)، صص.139-155. magiran.com/p2031726
Mostafa Heidari Moghadam , Keramat Ziyari, Hussein Hataminezhad, Ahmad Pourahmad, (2019). 'Assessment and evaluation of housing policies of vulnerable groups in obtaining residents' satisfaction (case of Khorramabad city)', Quarterly of Geography (Regional Planing), 9(2), pp.139-155. magiran.com/p2031726
مصطفی حیدری مقدم؛ کرامت زیاری؛ حسین حاتمی نژاد؛ احمد پور احمد. "بررسی و ارزیابی سیاست های مسکن گروه های آسیب پذیر در کسب رضایت ساکنان (مورد شهر خرم آباد)". فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، 9 ،2 ، 1398، 139-155. magiran.com/p2031726
Mostafa Heidari Moghadam ; Keramat Ziyari; Hussein Hataminezhad; Ahmad Pourahmad. "Assessment and evaluation of housing policies of vulnerable groups in obtaining residents' satisfaction (case of Khorramabad city)", Quarterly of Geography (Regional Planing), 9, 2, 2019, 139-155. magiran.com/p2031726
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال