ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Zahra Salehi, Masoomeh Shams Ghahfarokhi, Mehdi Razzaghi Abyaneh, (2019). Internal Transcribed Spacer rDNA and TEF-1α Gene Sequencing of Pathogenic Dermatophyte Species and Differentiation of Closely Related Species Using PCR-RFLP of The Topoisomerase II, Cell Journal (Yakhteh), 22(1), 85-91. magiran.com/p2031774
Zahra Salehi, Masoomeh Shams Ghahfarokhi, Mehdi Razzaghi Abyaneh, Internal Transcribed Spacer rDNA and TEF-1α Gene Sequencing of Pathogenic Dermatophyte Species and Differentiation of Closely Related Species Using PCR-RFLP of The Topoisomerase II, Cell Journal (Yakhteh), 2019; 22(1): 85-91. magiran.com/p2031774
Zahra Salehi, Masoomeh Shams Ghahfarokhi, Mehdi Razzaghi Abyaneh, "Internal Transcribed Spacer rDNA and TEF-1α Gene Sequencing of Pathogenic Dermatophyte Species and Differentiation of Closely Related Species Using PCR-RFLP of The Topoisomerase II", Cell Journal (Yakhteh) 22, no.1 (2019): 85-91. magiran.com/p2031774
Zahra Salehi, Masoomeh Shams Ghahfarokhi, Mehdi Razzaghi Abyaneh, (2019). 'Internal Transcribed Spacer rDNA and TEF-1α Gene Sequencing of Pathogenic Dermatophyte Species and Differentiation of Closely Related Species Using PCR-RFLP of The Topoisomerase II', Cell Journal (Yakhteh), 22(1), pp.85-91. magiran.com/p2031774
Zahra Salehi; Masoomeh Shams Ghahfarokhi; Mehdi Razzaghi Abyaneh. "Internal Transcribed Spacer rDNA and TEF-1α Gene Sequencing of Pathogenic Dermatophyte Species and Differentiation of Closely Related Species Using PCR-RFLP of The Topoisomerase II", Cell Journal (Yakhteh), 22, 1, 2019, 85-91. magiran.com/p2031774
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال